Zaken doen met Lokaal Bestuur Temse

Registreer je bedrijf

Overheidsopdrachten

Lokaal Bestuur Temse wil zo veel mogelijk ondernemers de kans bieden om opdrachten voor haar uit te voeren. Wanneer het Lokaal Bestuur de opdracht geeft aan derden voor uitvoering van werken, leveringen of diensten spreken we over een overheidsopdracht.

Je kan alle lopende overheidsopdrachten van Lokaal Bestuur Temse en Welzijnsvereniging Sleutelzorg, waarvan de raming boven de door de wet bepaalde drempels vallen, bekijken op de e-Notification-website van de federale overheid.

Kleine opdrachten

Voor bedragen kleiner dan 30.000 euro zal er in de meeste gevallen geen bestek gemaakt worden en kan er gewerkt worden met een eenvoudige prijsvraag. Ook hier moeten de basisprincipes van gelijkheid, niet-discriminatie, transparantie, proportionaliteit en mededinging altijd gerespecteerd worden.

Voor kleine overheidsopdrachten kan je jouw offerte indienen via mail of via het Regioleverancier platform. 

Let zeker op dat je jouw offerte op tijd indient en dat deze offerte ondertekend werd door een persoon die de onderneming kan vertegenwoordigen.

Aandachtspunten als je een prijsofferte indient

Het Lokaal Bestuur is onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten en wordt streng gecontroleerd op de naleving van deze wetgeving. Offertes die niet conform de wetgeving zijn, komen niet in aanmerking. 

Dien je een offerte in, controleer dan deze zaken:

  •  Controleer het ingediende dossier op volledigheid.
  • De offerte mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het bestek. Voeg geen algemene voorwaarden toe aan de offerte (het gaat hier onder meer over betalingstermijn, verbintenistermijn, garantietermijn, leveringsvoorwaarden ...).
  • Voeg een attest toe waaruit blijkt dat de persoon die de offerte heeft ondertekend hier ook de bevoegdheid toe heeft. Je kan dit bv. aantonen met een kopie van de statuten, de volmacht waarbij de passages die betrekking hebben op deze bevoegdheid worden gemarkeerd.
  • Gebruik de bijgevoegde documenten (offerteformulier, inventaris, verklaringen).
Naar top