Warmteplan

Wat is een warmteplan?

Onze fossiele brandstoffen (bv. aardgas, stookolie) zijn eindig en niet milieuvriendelijk. Het lokaal warmteplan is een visie voor heel Temse die per wijk laat zien hoe en wanneer de gebouwen in die wijk verwarmd zouden worden zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Het plan geeft aan welk alternatief voor aardgas of stookolie het meest geschikt is en in welke periode wijken aangepakt kunnen worden.

Zo denken we bijvoorbeeld aan een warmtepomp of een collectieve oplossing (warmtenet). Een warmtenet maakt gebruik van warmte uit de bodem, oppervlaktewater of restwarmte.

Waarom een warmteplan?

Door de inzichten uit het warmteplan kan Temse een gericht beleid voeren om duurzaam met warmte om te gaan. Dit kan gaan om ruimtelijk beleid (bv. het opleggen van collectieve stookplaatsen in bepaalde wijken) of om woonbeleid (bv. warmtepompen in woningen).

Op wijkniveau

Het warmteplan geeft een beeld op wijkniveau (warmtezoneringskaart). Onder wijken verstaan we de hele gebouwde omgeving. Woonwijken, winkels, kantoren en bedrijventerreinen horen daar allemaal bij. De warmte die nodig is voor bedrijfsprocessen valt niet onder het warmteplan.

Het lokale warmteplan zoekt per wijk naar een duurzaam alternatief voor aardgas of stookolie. We houden rekening met de laagste maatschappelijke kosten voor de hele warmteketen: van energiebron via een infrastructuur naar een gebouw, tot en met de aanpassingen die in het gebouw zelf nodig zijn. Zo wordt de omschakeling haalbaar.

Stap voor stap

We kunnen niet in heel Temse tegelijk aan de slag. Deze omschakeling duurt jaren. Het warmteplan geeft een beeld van wijken zonder aardgas in 2050 en beschrijft het tempo. In de ene wijk kan dat collectief (bv. wijk die op een warmtenet wordt aangesloten), in de andere wijk individueel (bv. door installatie van warmtepompen). De omschakeling kan er ook vanzelf komen, bv. bij een renovatie.

Wist je dat in Temse water (de Schelde, verschillende vijvers en zelfs de riolering) gebruikt kan worden om warmte op te wekken?

Hoe gaan we verder?

In het warmteplan zijn enkele kleinschalige projecten uitgewerkt. Temse gaat aan de slag om deze projecten waar te maken en werkt hiervoor samen met verschillende partners.

Enkele voorbeelden die momenteel in studiefase zitten:

  • verwarmen van het Vita Scheldebad met restwarmte uit nabije openbare riolering die naar het waterzuiveringsstation loopt
  • verwarmen van een toekomstige woonontwikkeling met restwarmte uit vijver Den Esch
  • aanleggen van een warmtenet met restwarmte uit De Schelde ter hoogte van AC De Zaat

Bij het uitwerken van deze projecten gaan we bekijken wat de kansen voor de buurt zijn.

Daarnaast onderzoeken we op welke manier we beleidsmatig, in onze rol van vergunningsverlenende overheid, een stap richting duurzaam gebruik van energie  kunnen opleggen bij nieuwe bouwprojecten.

Downloads

Naar top