Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs

Inhoud

In het volwassenenonderwijs kunt u voor bepaalde opleidingen en onder bepaalde voorwaarden een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen.

Voorwaarden

Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld

U hebt recht op een volledige vrijstelling als u ingeschreven bent voor:

 • een opleiding in het studiegebied algemene vorming
 • de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

 • de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie en je niet beschikt over een diploma SO

 • een opleiding in een centrum voor basiseducatie en je niet beschikt over een diploma SO

U hebt ook recht op een volledige vrijstelling als u:

 • een leefloon, maatschappelijke dienstverlening van het OCMW of inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt (of ten laste bent van iemand die dit ontvangt)
 • minderjarig bent en in beschermd wonen leeft
 • verblijft in een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)
 • gedetineerd bent
 • een asielzoeker bent die materiĆ«le hulp ontvangt
 • inburgeraar bent die
  • een inburgeringscontract heeft ondertekend
  • een inburgeringsattest heeft behaald
  • een attest van EVC heeft behaald
 • nog niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht op het moment van inschrijving. U hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht wanneer u op het ogenblik van inschrijving 16 jaar bent of 15 jaar en de eerste 2 leerjaren van het secundair onderwijs hebt gevolgd. Deze vrijstelling geldt voor cursisten binnen Hebreeuws en de 12-16 jarigen binnen NT2 in een samenwerkingsverband met een secundaire school.
 • een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgt en een opleiding volgt die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk
 • verplicht ingeschreven bent als werkzoekende en nog geen recht op een wachtuitkering hebt
 • deeltijds secundair beroepsonderwijs volgt in combinatie met een bijkomende opleiding in het volwassenenonderwijs

Verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro per lesuur

U moet maar 0,30 euro per lesuur betalen als u:

 • ingeschreven bent voor een opleiding uit een studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs, en gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd hebt gedurende ten minste 120 lestijden, en dit voorafgaand aan het schooljaar van de inschrijving
 • een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgt voor alle opleidingen die u niet volgt in een door de VDAB erkend traject naar werk (of ten laste bent van iemand die een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgt)
 • voor ten minste 66% arbeidsongeschikt bent (of ten laste valt van iemand die 66% arbeidsongeschikt is)
 • recht hebt op een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap (of ten laste valt van iemand die een integratietegemoetkoming krijgt)
 • bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • een attest hebt waaruit blijkt dat u maar een derde kan verdienen van een gezond persoon
 • een attest hebt waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten
 • ambtenaar bent en ambtshalve vervroegd op pensioen werd gesteld wegens gezondheidsredenen, en jonger bent dan 65
 • de voorbije 2 schooljaren een opleiding van ten minste 120 lestijden volgde in een centrum voor basiseducatie (CBE)

Verminderd inschrijvingsgeld van 0,60 euro per lesuur

Alle andere cursisten die een opleiding Nederlands tweede taal volgen, betalen 0,60 euro per lesuur.

Bruggepensioneerden

U krijgt een gedeeltelijke vrijstelling als u:

 • in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zit met verplichte inschrijving bij de VDAB
 • bruggepensioneerd bent zonder verplichte inschrijving bij de VDAB, en een werkloosheidsuitkering krijgt

U krijgt een volledige vrijstelling als u:

 • in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zit met verplichte inschrijving bij de VDAB, en een opleiding volgt in het kader van een erkend traject naar werk

Procedure

Om een volledige of gedeeltelijke vrijstelling te krijgen moet u bij uw inschrijving, of ten laatste binnen de 30 dagen, een attest voorleggen. Dit kan een attest zijn van Fedasil, Vlaams Agentschap voor personen met een handicap,... Vrijstelling van inschrijvingsgeld op basis van VDAB kan door het centrum geraadpleegd worden via de tariefsuggestie.

Bekijk het volledige overzicht van vrijstellingsattesten die in aanmerking komen.

Naar top