Verzoekschrift, voorstel van burger en volksraadpleging

Verzoekschrift

Iedere burger heeft het recht om een schriftelijk verzoekschrift, door één of meerdere personen ondertekend, bij het Lokaal Bestuur in te dienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. De vraag moet tot de bevoegdheid van het Lokaal Bestuur behoren. Het verzoek wordt binnen de drie maanden beantwoord.

Voorstellen van burgers met spreekrecht

Elke inwoner van Temse heeft het recht om, via het modelformulier, voorstellen en vragen over het lokale beleid en dienstverlening op de agenda van de Gemeente- of OCMW-raad in te schrijven en te komen toelichten.

Procedure

Elk voorstel wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen/Vast Bureau en wordt ingediend via een aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs.

Het voorstel bestaat uit:

 • het formulier ‘voorstel van burgers voor de raad’
 • het formulier ‘lijst van inwoners die het voorstel of de vraag steunen’
 • een gemotiveerde nota
 • stukken die de gemeenteraad meer informatie geeft over het voorstel of de vraag

De voorstellen of vragen moeten gesteund worden door ten minste 300 inwoners van Temse die min. 16 jaar zijn. Het College van Burgemeester en Schepenen/Vast Bureau onderzoekt en beoordeelt de ontvankelijkheid van het verzoek. De ontvankelijke aanvraag wordt op de agenda van de eerstvolgende Raad geplaatst, als het minstens 20 dagen vóór de vergadering werd ontvangen.

Gemeentelijke volksraadpleging

Bij een gemeentelijke volksraadpleging kunnen inwoners hun mening geven over zaken van gemeentelijk belang. De Gemeenteraad kan dan een volksraadpleging organiseren, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners.

Het initiatief moet worden gesteund door ten minste 10% van de inwoners in gemeenten met meer dan 30 000 inwoners.

Om een verzoek voor een volksraadpleging in te dienen, of om eraan deel te nemen als kiezer, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn
 • min. 16 jaar zijn
 • geen veroordeling of beslissing hebben die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht betekent

Procedure

Elk verzoek voor een volksraadpleging wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen en wordt ingediend via een aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs.

Het verzoek voor een volksraadpleging bestaat uit:

 • het formulier ‘verzoekschrift voor een gemeentelijke volksraadpleging’
 • het formulier ‘petitielijst voor een gemeentelijke volksraadpleging’
 • een gemotiveerde nota
 • stukken die de Gemeenteraad meer informatie geeft over de volksraadpleging

Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt en beoordeelt de geldigheid van het verzoek. Als voldaan is aan de decretale voorwaarden organiseert de Gemeenteraad de volksraadpleging.

Naar top