Veranderen van familienaam

Inhoud

Je kan je familienaam laten veranderen als je daar een goede reden voor hebt. Een naamsverandering wordt toegekend bij Koninklijk Besluit.

Voorwaarden

De Koning kan een naamsverandering uitzonderlijk toestaan. Je moet 'ernstige' motieven kunnen inroepen. De aangevraagde naam mag niet tot verwarring leiden en mag jezelf noch een ander schaden.

Mogelijke redenen voor een naamsverandering zijn:

  • Je bent bipatride (een persoon met meer dan één nationaliteit), en je hebt een andere familienaam in ieder land waarvan je de nationaliteit draagt. Je wil dit veranderen naar één familienaam, om mogelijke (administratieve) verwarring te voorkomen.
  • Je bent getrouwd volgens een buitenlandse wet, en je hebt de naam van je echtgeno(o)t(e) aangenomen. Na de scheiding wil je opnieuw de familienaam aannemen die je bij de geboorte kreeg.
  • Je bent al enkele maanden genaturaliseerd als Belg, maar je buitenlandse naam kan je reële en ernstige problemen opleveren in België.
  • Je adopteerde een kind in het buitenland, maar de naam is niet correct aangepast. Je wil daarom dat het kind jouw naam draagt.

Deze procedure geldt enkel voor Belgen of erkende vluchtelingen en staatlozen.

Procedure

Verzoek

Je kan een verzoek tot naamsverandering indienen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie. Dit kan enkel schriftelijk (niet per mail).

Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen.

Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door je ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover ingelicht worden.

  • Is je naam verkeerd geregistreerd in het rijksregister? Dan kan je dit, onder voorwaarden, laten verbeteren.
  • Ben je in het buitenland van naam veranderd? Laat dan de buitenlandse akte/beslissing registreren.

Goedkeuring

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, wordt een Koninklijk Besluit (KB) in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De FOD Justitie stuurt het KB binnen de 15 dagen naar de bevoegde ambtenaar van de Burgerlijke Stand, die de akte van naamsverandering opmaakt.

Nieuwe documenten

Je krijgt nadien een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Je moet bovendien bepaalde documenten (je rijbewijs, je paspoort,…) opnieuw aanvragen. Vergeet ook niet om een aantal organisaties (bijvoorbeeld nutsbedrijven, school, werkgever) te informeren over de naamsverandering.

Wat meebrengen

Je moet de volgende documenten bezorgen aan de FOD Justitie:

  • een uittreksel uit het strafregister (model 1)
  • een bewijs van betaling van het registratierecht
  • als je in het buitenland geboren bent: een geboorteakte of een gelijkwaardige akte, eventueel gelegaliseerd
  • als je in het buitenland woont: een bewijs van Belgische nationaliteit en een recent bewijs van de verblijfplaats

Prijs

Een naamsverandering kost 140 euro.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Naar top