Tweede verblijven

Vul hier je belastingaangifte in Maak een afspraak

Inhoud

Lokaal Bestuur Temse heft een belasting op tweede verblijven met aangifteplicht.

Onder tweede verblijf verstaan we: elke private woongelegenheid die niet als hoofdverblijf wordt gebruikt, ongeacht of het een landhuis, bungalow, appartement, weekendhuis, chalet,... is.

Met uitzondering van:

  • Lokalen waar men een beroepsactiviteit uitoefent
  • Tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens
  • Woongelegenheden die zijn opgenomen in de registers voor leegstand, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid
  • Private woongelegenheden die, na onderzoek, niet aan een minimum aan bewoonbaarheid voldoen

De belasting wordt berekend op basis van het correct ingevulde en ondertekende aangifteformulier dat je als belastingplichtige jaarlijks moet invullen.

Procedure

Elke belastingplichtige moet jaarlijks, vergezeld van de nodige bewijsstukken, aangifte doen van het tweede verblijf ten laatste op 31 juli van het betreffende jaar. 

Ben je van mening dat jouw woning niet langer als tweede verblijf moet worden beschouwd? Geef dit dan ook voor 31 juli aan via hetzelfde aangifteformulier.

Hoe doe je aangifte?

Dien je aangifte in via het online formulier.

Je krijgt een aangifteformulier met de post of via e-mail als je vorig jaar een belasting op tweede verblijf betaalde of er op je woning op datum van 1 januari geen inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister is.

Heb je geen aangifte ontvangen? Dan kan je een spontane aangifte doen via hetzelfde online aangifteformulier.

Opgepast

Bij gebrek aan verklaring of aangifte of in geval van laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte door de belastingplichtige, kan de belasting verhoogd worden met een bedrag van 250 euro.

Prijs

De belasting bedraagt 900 euro per jaar en per tweede verblijf.

De tarieven worden op 1 januari van elk aanslagjaar automatisch herzien op basis van de gezondheidsindex.

Uitzonderingen

Je kan een vrijstelling krijgen als de woning tijdelijk niet bewoonbaar is door verbouwingswerken. Je bezorgt ons dan de nodige bewijzen: een omgevingsvergunning of info over de renovatiewerken.

Deze vrijstelling kan voor dezelfde woning maar eenmaal worden toegekend en is geldig voor 1 jaar.

Meer info

Ten onrechte belast? Dan kan je als belastingplichtige bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Je dient het bezwaar in binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Een bezwaarschrift wordt per brief ingediend, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Frans Boelplein 1, 9140 Temse, of per e-mail via secretariaat@temse.be.

Voor wie

De eigenaar van het tweede verblijf betaalt de belasting op 1 januari van het aanslagjaar. Ongeacht de duur van een eventuele verhuring, en ongeacht het feit of de eigenaar al dan niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters is ingeschreven.

Gerelateerde items

Naar top