Schade aan teelten: start schattingscommissie

Geef je schade door

Inhoud

Extreme weersomstandigheden (maar ook ziektes en plagen) kunnen heel wat schade aanrichten aan land- en tuinbouwgewassen. Een geteisterde land- en tuinbouwer kan in dat geval de schadecommissie laten bijeenroepen.

De vaststellingen door de schadecommissie zijn van belang als je uitzonderlijke beroepsverliezen wilt aftrekken volgens de fiscale barema’s. Verder kan je het proces-verbaal gebruiken bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, bij bijzondere opbrengstverliezen in het geval van premies of als je een tegemoetkoming aanvraagt bij het landbouwrampenfonds of rampenfonds.

Voorwaarden

Enkel percelen in Temse komen in aanmerking.

Procedure

De vaststelling van de schade verloopt als volgt:

  • Verzamel bewijsmateriaal van de schade zoals opgegeven in het aanvraagformulier.
  • Vaststellingen door een schattingscommissie om de geleden schade te beschrijven en te schatten:
    • Je kan een bezoek van de schattingscommissie aanvragen bij de gemeente waarin je grond gelegen is. Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (uit de verzamelaanvraag, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen, schadepercentage per perceel, fotoplannen,…).
    • De schattingscommissie moet de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste keer zeer kort na de oorzaak van de schade en een tweede keer zo kort mogelijk voor de oogst. Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dat ook zo in de processen-verbaal (pv's) van de schattingscommissie vermeld.

Er geldt een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

Uitzonderingen

In deze gevallen wordt de schadecommissie niet bijeengeroepen:

  • Als de schade kleiner is dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf, ongeacht het aantal percelen op dit bedrijf.
  • Schade door verkeerde cultuurtechnieken of onvoldoende zorg (bv. sproeischade).
  • Verlies door economische of speculatieve redenen (bv. een teelt die door prijsvorming niet tijdig wordt geoogst).
Naar top