RUP 12: Lokaal bedrijventerrein Natuursteen Van Landeghem - Houtbriel (26/06/2023)

Het RUP Lokaal bedrijventerrein Natuursteen Van Landeghem - Houtbriel zorgt voor de bestemmingswijziging naar een lokaal bedrijventerrein. Wanneer de bedrijfsactiviteiten definitief stoppen, treedt de nabestemming open ruimtegebied in werking.

De gemeenteraad van Temse verleende op 27 augustus 2018 een planologisch attest aan het bedrijf bvba Van Landeghem voor de vestiging op Houtbriel 12-14. Het bedrijf is volgens het gewestplan gelegen in een woongebied met landelijk karakter en achterliggend woonuitbreidingsgebied en is opgenomen in het BPA Zonevreemde bedrijven.

Het doel van dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is om zowel de opties uit het planologisch attest (behoud van het bedrijf op de plaats waar het vandaag gevestigd is + beperkte uitbreiding van het bedrijf op korte termijn) te verankeren, als de nabestemming te bepalen wanneer de bedrijfsactiviteiten definitief zouden stoppen (open ruimtegebied).

Startnota

Er was een publieke raadpleging van 25 mei 2020 tot en met 23 juli 2020 voor de startnota. Er werd een participatiemoment georganiseerd op 2 juni 2020.

Scopingnota

Op basis van de scopingnota bepaalde het Team MER op 21 januari 2022 dat er geen plan-MER moet opgesteld worden voor het voorliggende RUP (dossiernummer SCRI21018).

Voorontwerp

Er was een adviesronde over het voorontwerp op 10 november 2022. Er werd geen plenaire vergadering gehouden.

Ontwerp

De gemeenteraad van Temse stelde op 19 december 2022 het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast. Het openbaar onderzoek liep van 24 januari 2023 tot en met 24 maart 2023.  De Gecoro verwerkte de resultaten van het openbaar onderzoek op 4 mei 2023 en bracht gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad.

Definitief

De gemeenteraad heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgesteld op 26 juni 2023. Het werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 augustus 2023.

Naar top