Referentieadres

Maak een afspraak bij Burgerzaken:

(voor een afspraak bij het OCMW (Sociaal Huis) neem je contact op met hen)

Referentieadres BELGReferentieadres NIET-BELG

Inhoud

Als je geen vaste verblijfplaats in België hebt, kan je onder bepaalde voorwaarden ingeschreven worden op een referentieadres.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je op dit adres toegestuurd.

Voorwaarden

Het referentieadres mag niet jouw verblijfplaats zijn. Je mag er niet overnachten of goederen stockeren.

Je kan een referentieadres hebben bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zijn toestemming geeft. Als de verstrekker verhuist, moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Zowel de verstrekker als de begunstigde kan eenzijdig een einde stellen aan het referentieadres. Degene die het referentieadres beëindigt, moet de andere partij en de gemeente van inschrijving hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Volgende personen komen in aanmerking voor een referentieadres:

 • Personen die in een mobiele woning rondtrekken in België (referentieadres bij natuurlijke persoon of rechtspersoon).
 • Personen die geen verblijfplaats (meer) hebben door gebrek aan voldoende bestaansmiddelen (referentieadres bij natuurlijke persoon of bij OCMW). 
 • Gedetineerden opgesloten in België die niet voldoen aan de voorwaarden van tijdelijke afwezigheid (referentieadres bij OCMW).
 • Personen die door beroepsredenen geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben voor een maximale duur van één jaar; voor zover zij nog ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters op een hoofdverblijfplaats op het ogenblik van de aanvraag. (referentieadres bij natuurlijke persoon of FOD Landsverdediging voor Belgische strijdkrachten)
  • Deze beperking in tijd geldt niet voor:
   • militairen en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten in het buitenland en hun gezin
   • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
   • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin

Heb je geen verblijfsrecht in België? Dan kan je geen referentieadres aanvragen.

Procedure

Beroepsredenen en mobiele woning

Je vraagt een referentieadres persoonlijk (enkel op afspraak) aan bij het team Burgerzaken. Je komt samen met de verstrekker van het referentieadres. Jullie ondertekenen beiden een document en je legt de nodige bewijsstukken voor. Als de verstrekker een rechtspersoon is, kom je samen langs met een vertegenwoordiger van de rechtspersoon of kom je alleen langs met een schriftelijke toestemming (zie downloads) van de rechtspersoon.

We volgen jaarlijks de referentieadressen op. Als we bijkomende bewijsstukken nodig hebben, zullen wij dit opvragen.

Gebrek aan voldoende bestaansmiddelen (daklozen)

Je doet een aanvraag bij het OCMW (Sociaal Huis). Je kan kiezen tussen een referentieadres bij het OCMW of een natuurlijke persoon. Als je kiest voor een natuurlijke persoon, breng je een schriftelijke toestemming (zie downloads) mee van die persoon.

Het OCMW brengt het team Burgerzaken op de hoogte als je in aanmerking komt voor een referentieadres.

Als je nog ingeschreven bent op een adres, moet het team Burgerzaken eerst een procedure ambtshalve schrapping starten alvorens je te kunnen inschrijven op referentieadres.

Het OCMW brengt je op de hoogte van zodra je inschrijving in orde is. 

Je moet je éénmaal per trimester aanbieden bij het OCMW om deze inschrijving te behouden.

Gedetineerden

De gevangenis brengt ons zelf op de hoogte als we een gedetineerde moeten inschrijven op een referentieadres bij het OCMW.

Wat meebrengen

 • je identiteits- of verblijfskaart 
 • de identiteits- of verblijfskaart van de verstrekker (indien van toepassing)
 • bewijsstukken (afhankelijk van je situatie)
  • Beroepsredenen
   • attest werkgever
  • Onvoldoende bestaansmiddelen
   • toestemming van de natuurlijke persoon (indien van toepassing)
  • Mobiele woning
   • Bij aanvraag:
    • rijbewijs, kentekenbewijs, keuringsbewijs, gelijkvormigheidsattest, vlaggenbrief, stuurbrevet, vaarvergunning, vaarbewijs,...
    • document werkgever (bv. voor foorreiziger of schipper)
   • Jaarlijks (op verzoek)
    • attesten overheden en lokale instellingen (kantoor havenmeester, camping, standplaatsvergunning, doortrekkersterreinen)
    • eventueel:
     • schriftelijke getuigenverklaringen privé personen met omschrijving feiten (bv. toelaten tot verblijf op privaat terrein) + voorzien van identificatie van getuige en relevantie + handtekening en datum
     • facturen op naam en diverse bewijzen van doortocht in verschillende steden (geldopname, herstelling, verhuringen, aankopen,…)

Prijs

Een referentieadres aanvragen is gratis.

Regelgeving

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 3 september 1991)

Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S. 15 augustus 1992 - gewijzigd door het KB van 9 maart 2017)

Gerelateerde items

Naar top