Referentieadres

Maak een afspraak:

Referentieadres BELGReferentieadres NIET-BELG

Inhoud

Als je geen vaste verblijfplaats in België hebt, kan je onder bepaalde voorwaarden ingeschreven worden op een referentieadres.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je op dit adres toegestuurd.

Voorwaarden

Het referentieadres mag niet jouw verblijfplaats zijn. Je mag er niet overnachten of goederen stockeren.

Je kan een referentieadres hebben bij een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die zijn toestemming geeft. Als de verstrekker verhuist, moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Zowel de verstrekker als de begunstigde kan eenzijdig een einde stellen aan het referentieadres. Degene die het referentieadres beëindigt, moet de andere partij en de gemeente van inschrijving hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Volgende personen komen in aanmerking voor een referentieadres:

 • Personen die in een mobiele woning rondtrekken in België (referentieadres bij natuurlijk persoon of rechtspersoon).
 • Personen die geen verblijfplaats (meer) hebben door gebrek aan voldoende bestaansmiddelen (referentieadres bij natuurlijk persoon of bij OCMW). Je moet bovendien van ambtshalve geschrapt zijn.
 • Gedetineerden opgesloten in België die niet voldoen aan de voorwaarden van tijdelijke afwezigheid (referentieadres bij OCMW).
 • Personen die door beroepsredenen geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben voor een maximale duur van één jaar; voor zover zij nog ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters op een hoofdverblijfplaats op het ogenblik van de aanvraag. Deze beperking in tijd geldt niet voor:
  • militairen en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten in het buitenland en hun gezin
  • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
  • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin (referentieadres bij natuurlijk persoon of FOD Landsverdediging voor Belgische strijdkrachten)

Procedure

Aanvraag

Je vraagt een referentieadres persoonlijk (enkel op afspraak) aan bij het team Burgerzaken. Je komt samen met de verstrekker van het referentieadres. Jullie ondertekenen beiden een document en je legt de nodige bewijsstukken voor. Als de verstrekker een rechtspersoon is, kom je samen langs met een vertegenwoordiger van de rechtspersoon of kom je alleen langs met een schriftelijke toestemming van de rechtspersoon.

 • Heb je onvoldoende bestaansmiddelen en wil je een referentieadres bij het OCMW? Doe dan een aanvraag bij het OCMW.
 • De gevangenis brengt ons zelf op de hoogte als we een gedetineerde moeten inschrijven op een referentieadres bij het OCMW.
 • Heb je geen verblijfsrecht in België? Dan kan je geen referentieadres aanvragen.

Opvolging

We controleren jaarlijks of je nog voldoet aan de voorwaarden.

Wat meebrengen

 • jullie identiteits- of verblijfskaarten
 • bewijsstukken (afhankelijk van je situatie)
  • Beroepsredenen
   • attest werkgever
  • Onvoldoende bestaansmiddelen
   • attest OCMW
  • Mobiele woning
   • Bij aanvraag:
    • rijbewijs, kentekenbewijs, keuringsbewijs, gelijkvormigheidsattest, vlaggenbrief, stuurbrevet, vaarvergunning, vaarbewijs,...
    • document werkgever (bv. voor foorreiziger of schipper)
   • Jaarlijks (op verzoek)
    • attesten overheden en lokale instellingen (kantoor havenmeester, camping, standplaatsvergunning, doortrekkersterreinen)
    • eventueel:
     • schriftelijke getuigenverklaringen privé personen met omschrijving feiten (bv. toelaten tot verblijf op privaat terrein) + voorzien van identificatie van getuige en relevantie + handtekening en datum
     • facturen op naam en diverse bewijzen van doortocht in verschillende steden (geldopname, herstelling, verhuringen, aankopen,…)

Prijs

Een referentieadres aanvragen is gratis.

Regelgeving

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 3 september 1991)

Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S. 15 augustus 1992 - gewijzigd door het KB van 9 maart 2017)

Gerelateerde items

Naar top