Parkeerkaart voor personen met een handicap

Vraag je parkeerkaart aan

Inhoud

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. 

Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het centrum. Je kan niet parkeren op de Koop & Ga parkeerplaatsen.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

  • Je minstens 2 punten scoort voor het onderdeel ‘verplaatsingen’ (ook voor kinderen)
  • Je gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
  • Je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen
  • Je getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
  • Je een blijvende invaliditeit van minstens 50% hebt die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen
  • Je beide armen volledig verlamd of geamputeerd zijn
  • Je oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit

Procedure

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kan je de parkeerkaart aanvragen.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Als je kaart beschadigd is, stuur ze dan op zodra je de nieuwe kaart hebt ontvangen. Ook bij overlijden moet de parkeerkaart teruggestuurd worden.

Adres:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap

Naar top