Overlastboete (GAS 1, 2 en 3)

De gemeentelijk sanctionerend ambtenaar staat in voor de handhaving van overlast door sluikstort, zwerfvuil, geluidsoverlast enz. Overtreders krijgen een GAS-boete vanuit de gemeente. 

Procedure

Sanctie

Het boetebedrag bij deze inbreuken ligt niet op voorhand vast. De sanctionerend ambtenaar legt een boete op die overeenstemt met de zwaarte van de feiten.

Het boetebedrag is maximaal 350 euro bij meerderjarigen en 175 euro bij minderjarigen.

Verweer indienen

Je hebt 15 dagen de tijd na datum van kennisgeving van de brief om éénmalig verweer in te dienen via een aangetekende zending. Voeg bij je verweer alle documenten toe die noodzakelijk zijn om je verweer te staven.

Mondeling verweer bij boete hoger dan 70 euro

Als het boetebedrag hoger is dan 70 euro, kan je een mondeling verweer aanvragen.

De sanctionerend ambtenaar laat je weten wanneer het mondeling verweer kan plaats vinden. De procedure gebeurt altijd in de Nederlandse taal en vindt plaats in AC De Zaat (gelijkvloers). Meld je aan bij de Infobalie en verwijs naar je afspraak met de sanctionerend ambtenaar.

Beroep

Je kan tegen een beslissing van de sanctionerend ambtenaar in beroep gaan binnen de termijn van 1 maand na ontvangst van de kennisgeving. De beroepsinstantie is de Politierechtbank van Dendermonde (Noordlaan 31, 9200 Dendermonde).

De gemeente waar de inbreuk plaats vond, is partij in deze procedure. De sanctionerend ambtenaar kan de gemeente vertegenwoordigen op de rechtbank.

Downloads

Naar top