Onbebouwde percelen

Maak een afspraak

Inhoud

Lokaal Bestuur Temse heft een belasting op onbebouwde percelen.

  • Een onbebouwde bouwgrond is elk kadastraal perceel waar op 1 januari geen bouwwerken zijn gestart of waarop geen constructie is gebouwd.
  • Een onbebouwde kavel is elk lot waar op 1 januari geen bouwwerken zijn gestart of waarop geen constructie is gebouwd.

Voorwaarden

De belasting is er voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar houder is van het zakelijk recht van het onbebouwd perceel. Met de term ‘houder van een zakelijk recht’ wordt verwezen naar iedereen die beschikt over een recht van eigendom, opstal, erfpacht of vruchtgebruik. 

Procedure

Bezwaar indienen

Je kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Je dient het bezwaar in binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving.

Naar top