Mestactieplan 7: inspraak in nota over plan-MER-procedure

De Vlaamse overheid organiseert publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7). Tot 2 september kan je je opmerkingen doorgeven.

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Dit plan wordt opgesteld in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en heeft tot doel de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen.

Op deze manier wil Vlaanderen de waterkwaliteit verbeteren en deze in lijn brengen met de Europese doelstellingen, vastgelegd in de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn. Dit alles gebeurt binnen de gestelde termijnen en bepalingen van deze richtlijnen en voor zover landbouw daarvoor verantwoordelijk is.

Plan-MER

Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te brengen wordt een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt.

Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage werd gelegd, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties.

Hoe verloopt inspraakprocedure?

Van 5 juli tot 2 september 2024 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Je kan ook voorstellen formuleren voor alternatieven.

De inspraakelementen die je indiende tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen door de herstart van de procedure en dien je opnieuw te bezorgen, al dan niet aangepast.

Nota inkijken

  • Download hieronder de kennisgevingsnota
  • Of kom naar AC De Zaat, team Vergunningen (2de verdieping), om de nota in te kijken (maak een afspraak)

Bezorg je opmerkingen

Tot en met 2 september 2024 kan je je opmerkingen bezorgen:

Meer info

Gepubliceerd op donderdag 4 jul 2024 om 09.15 u.
Naar top