Vlaams Gemeenschappelijk LandbouwBeleid 2023-2027

Hoe ziet het Vlaams gemeenschappelijk landbouwbeleid eruit voor 2023-2027?

Het Europese Gemeenschappelijk LandbouwBeleid of GLB is het plan van mei 2021 dat 'milieupositieve' subsidies aan landbouwers in de EU regelt.
In 2022 voorzag dit plan pre-ecoregelingen (subsidies voor ingrepen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit, zoals het inzaaien van productief, kruidenrijk grasland, precisielandbouw enz.).

Om beter te kunnen inspelen op de plaatselijke specifieke behoeften en omstandigheden kregen alle lidstaten de opdracht om eigen nationale en regionale strategische GLB-plannen op te maken tegen 2023.

Vlaanderen maakte een GLB Strategisch Plan 2023-2027 op. De Europese Commissie keurde dit goed op 5 december 2022. De Vlaamse Regering deed dat op 17 maart 2023.
Het nieuwe GLB ging dus in 2023 van start. 

De opmaak van dit Vlaams plan werd begeleid door een milieu-effectenrapportage (MER), met daarbij ook een passende beoordeling (plan-MER, met kenmerk PLMER-272).

Bekijk het Strategisch MER van het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De adviezen uit het openbaar onderzoek en van de adviserende instanties zijn onderzocht.
Op welke manier met de adviezen voor het GBL-plan is omgegaan, lees je op de website van het Departement Landbouw en Visserij.
Adviezen met betrekking tot het plan-MER komen aan bod in de bijlage 2 van het finale Strategische MER. 

De aangrenzende regio’s en lidstaten werden op de hoogte gebracht van de MER-procedure, maar gaven niet aan deze procedure te willen uitbreiden naar hun grondgebied.

De goedkeuring van de Vlaamse Regering steunt op een goedgekeurd plan-MER:

  • uit de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling blijkt dat het voorgenomen GLB-plan vooral positieve effecten op de diverse milieudisciplines met zich mee kan brengen. De grootte van de effecten is evenwel afhankelijk van de effectieve deelname aan het programma (financiële steun op aanvraag), de plaats waar de maatregelen genomen worden en het totaalbudget van het programma.
  • de beoordeling werd gunstig geadviseerd
  • de effecten van het voorgenomen plan zijn op een correcte wijze besproken.

De motivatie waarom is gekozen voor het goedgekeurde programma, lees je in de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 maart 2023 over het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Strategisch Plan 2023-2027.

Gepubliceerd op donderdag 20 apr. 2023 om 13.34 u.

Thema's

Naar top