Leegstand

Maak een afspraak

Inhoud

We spreken over leegstand als een woning of gebouw minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond of effectief gebruikt wordt.

Een gebouw dat vooral voor een economische activiteit gebruikt werd, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is.

Een woning die geïnventariseerd is op de inventaris ‘ongeschikt-onbewoonbaar’ door Wonen-Vlaanderen, wordt niet opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Procedure

Hoe wordt een woning/gebouw opgenomen?

De leegstand van een woning/gebouw wordt vastgesteld in een technisch verslag en een fotodossier. Dit komt er na een onderzoek waarbij de vaststellingen gebeuren vanop de openbare weg. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de opname van deze woningen/gebouwen in het gemeentelijk leegstandsregister. De eigenaar wordt via een aangetekende brief op de hoogte gebracht en ontvangt ook een administratieve akte van leegstand, het technisch verslag en het fotodossier. De datum van opname in de inventaris is de datum van de administratieve akte.

Beroep aantekenen

Binnen een termijn van 30 dagen na de opstelling van de administratieve akte kan de betrokken persoon beroep aantekenen bij het College van Burgemeester en Schepenen tegen de opname in het leegstandsregister. Het beroep verloopt via een aangetekende zending. Stuur alle nodige bewijsstukken mee. Deze bewijsstukken bevatten minimaal volgende gegevens:

  • identiteit en adres van de indiener
  • de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van de woning of het gebouw waarop het beroepschrift betrekking heeft
  • de bewijsstukken die aantonen dat de opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister ten onrechte is gebeurd. De vaststelling van de leegstand kan betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed.

Het College doet uitspraak over het beroep en bezorgt zijn beslissing met een aangetekende brief binnen een termijn van 90 dagen.

Verandering van eigenaar

De verkoper brengt de dossierbeheerder via een aangetekende brief op de hoogte van de verkoop van het pand dat opgenomen is in het leegstandsregister. Informeert de verkoper de gemeente niet, dan is hij verantwoordelijk voor de leegstand van dit pand.

Schrapping uit het leegstandsregister

Schrapping van een woning/gebouw uit het leegstandsregister gebeurt enkel op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek via aangetekende brief.

  • Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt nadat de eigenaar bewijst dat de woning gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden wordt gebruikt om te wonen. Datum van schrapping is de eerste dag van het gebruik volgens de woonfunctie (schrapping met terugwerkende kracht).
  • Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt nadat de eigenaar bewijst dat het gebouw voor minstens de helft van de totale oppervlakte gedurende een termijn van minstens 6 opeenvolgende maanden wordt gebruikt volgens de functie. Datum van schrapping is de eerste dag van het gebruik volgens de functie (schrapping met terugwerkende kracht).

Mogelijke gevolgen van opname in leegstandsregister       

  • Wanneer de woning 12 maanden in het leegstandsregister is opgenomen, moet de eigenaar een belasting betalen.
  • Er rust een recht van voorkoop op elke woning die opgenomen is in het leegstandsregister. Dat betekent dat bepaalde besturen (de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente en eventueel ook het OCMW) het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs.
  • Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente van rechtswege een sociaal beheersrecht krijgen over de woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen.   
  • De koper van een geregistreerd pand kan een vermindering krijgen op de heffingsgrondslag voor de bepaling van de registratierechten.

Regelgeving

  • Decreet grond- en pandenbeleid, 27 maart 2009, departement RWO en wijzigingen
Naar top