Kort verblijf niet-Belg: minder dan 3 maanden

Maak een afspraak:

Melden kort verblijfBinnenbrengen documentenBeslissing DVZ ontvangen

Inhoud

Een kort verblijf voor niet-Belgen is een verblijf van minder dan 3 maanden in België.

Voorwaarden

Onderdanen EU, Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein

Burgers die voor maximum 90 dagen op een particulier adres in België verblijven, melden hun aanwezigheid binnen de 10 dagen in de gemeente waar ze verblijven. Ze krijgen een Bijlage 3ter (‘Melding van aanwezigheid’).

Derdelanders

Derdelanders die voor maximum 90 dagen op een particulier adres in België verblijven, melden hun aankomst binnen de 3 dagen in de gemeente waar ze verblijven. Ze krijgen een Bijlage 3 (‘Aankomstverklaring’).

Wil je een niet-Belg uitnodigen voor een kort verblijf in België en beschikt hij/zij zelf niet over voldoende bestaansmiddelen? Dan kan je een ‘Verbintenis tot tenlasteneming’ (Bijlage 3bis) aangaan.

Procedure

Aanmelden

Je meldt je aanwezigheid voor kort verblijf persoonlijk (enkel op afspraak) bij het team Burgerzaken.

Verlengen

Wil je het kort verblijf verlengen? Dit kan in uitzonderlijke omstandigheden bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap, huwelijk,… Je doet een aanvraag bij het team Burgerzaken (enkel op afspraak). Je moet hiervoor een aantal documenten binnenbrengen. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslist over je aanvraag. Van zodra wij een beslissing ontvangen, houden we je op de hoogte.

Wat meebrengen

Aanmelding

EU-burgers

  • je paspoort of identiteitskaart

Derdelanders

  • je paspoort
  • je visum of identiteitskaart van een andere EU-lidstaat
  • 1 pasfoto van maximum zes maanden oud (volgens de normen van de ICAO)

Aanvraag verlenging

  • je paspoort
  • je visum of identiteitskaart van een andere EU-lidstaat
  • de bijlage 3 of 3ter
  • een bewijs van reisziektekostenverzekering
  • een bewijs van de uitzonderlijke omstandigheden (bv. medisch attest, huwelijksaangifte,…)

Prijs

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden of verlengen van een kort verblijf.

Naar top