Kapmachtiging

Maak een afspraak

Om een boom te kappen heb je, afhankelijk van waar de boom zich bevindt, een kapmachtiging nodig. Er zijn 5 opties. Wil je een gedetailleerder overzicht van de wetgeving, dan kan je bij team Natuurbeheer de brochure 'Het bos en de bomen' opvragen.

Je bezit of beheert een groene ruimte op minder dan 8 meter van de rooilijn (bijna alle voortuinen) en/of 3 meter van een geklasseerde onbevaarbare waterloop

Hiervoor heb je een gemeentelijke kapvergunning nodig. Deze procedure is gratis en duurt maximaal 3 weken. Vraag de kapvergunning aan via team Groen.

Je wil een boom kappen met een omtrek van meer dan 1 meter die zich op meer dan 15 meter van de vergunde woning bevindt, of je wil een boom in landbouwgebied kappen

Hiervoor heb je een omgevingsvergunning van de Vlaamse Overheid nodig. Dien je dossier digitaal in via www.omgevingsloketvlaanderen.be

Je wil een boom kappen in een bos

Als de kap van bomen in een bos niet opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan, dan heb je vaak een kapmachtiging nodig.

Je hebt een kapmachtiging nodig als:

 • je wil kappen in een bos
 • én de kap voor bosbeheer gebeurt, en dus niet met het oog op ontbossing (voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels)
 • én de kap niet in een goedgekeurd beheerplan staat (kappingen die expliciet in een goedgekeurd beheerplan staan mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig)

Let wel: er is geen kapmachtiging nodig voor kappingen in een bos om veiligheidsredenen of door ziekte (sanitaire redenen) van de bomen

 • Vraag de kapmachtiging digitaal aan via het online kapmachtigingenloket van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
 • ANB beslist binnen de 60 dagen of de kapping toegestaan wordt en onder welke voorwaarden. Als ANB binnen die termijn geen beslissing genomen heeft, dan mag je ervan uitgaan dat de kapmachtiging verleend wordt.
 • Bij het kappen van bomen in bossen zonder dat dat leidt tot ontbossing, is geen stedenbouwkundige vergunning nodig. ANB zorgt er ook voor dat de eventuele natuurvergunning geïntegreerd wordt in de kapmachtiging. Als het bos in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) ligt, dan is voor bepaalde werken ook een individuele ontheffing van de VEN-verboden nodig. ANB verleent deze ontheffing samen met de kapmachtiging. Je moet hiervoor dus geen aparte aanvraag indienen.
 • Na ontvangst van de kapmachtiging heb je 3 jaar de tijd om de kapping uit te voeren.

Kappingen voor veiligheidsredenen

 • Een kap is nodig wanneer er direct gevaar bestaat dat personen verwond worden of eigendommen beschadigd geraken. Een boom kan direct gevaar vormen als hij bv. een opengescheurde kruin heeft of een ingerotte stam.
 • Geef de kap en de motivering ervan ten laatste 24 uur na het begin van de kap door aan Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen via aves.ovl.anb@vlaanderen.be
 • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Bezorg de info via aves.ovl.anb@vlaanderen.be. Vermeld duidelijk dat de kap al uitgevoerd is en waarom.

Kappingen voor sanitaire redenen

 • De kap kan nodig zijn als de bomen ziek zijn, of om ziekten te voorkomen. Bv. bij schorskever, vorstschade, wortelrot,…
 • Geef de kap en de motivering ervan minstens 14 dagen vóór het begin van de kap door aan Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen via aves.ovl.anb@vlaanderen.be
 • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Bezorg de info via aves.ovl.anb@vlaanderen.be. Vermeld duidelijk dat de kap al uitgevoerd is en waarom.
Naar top