Home Gemeentediensten Groendienst
Alfabetische trefwoordenlijst Afdrukken

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A

Aanplantingen

Aanplantingen op openbaar terrein gebeurt door de Groendienst. Zorgplicht, opgelegd in alle groenreglegeving, houdt in dat ter compensatie van gekapte bomen nieuwe bomen moeten aangeplant worden.

Het aanplanten van bomen is soms vergunningsplichtig (zie brochure 'Het bos en de bomen' : aan te vragen bij Groendienst). Voor de aanplant, het onderhoud en het openstellen van bossen is subsidiëring mogelijk: www.natuurenbos.be.

 

Agentschap voor Natuur
en Bos

De Groendienst werkt nauw samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid. ANB werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken (zie www.natuurenbos.be).

 

Amfibieën

Zie poelenplan en paddenoverzet.

zie milieudienst

 

B

Bebossen van
landbouwgrond

 

Een brochure 'Meer subsidies voor de bebossing van landbouwgronden' is te verkrijgen bij de Groendienst. Subsidies worden aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos, www.natuurenbos.be.

Begraafplaats

 

 

Het onderhoud van de begraafplaatsen (kerkhoven) valt onder de verantwoordelijkheid van de Groendienst. De begraafplaatsen zijn elke dag toegankelijk van 8 tot 17 u

 • Kerkhof Elversele : Dorpstraat 57c
 • Kerkhof Steendorp : Hospitaalstraat 35a
 • Kerkhof Temse : Gasthuisstraat 133 (geen nummers beschikbaar in de Vroonhoflaan)
 • Kerkhof Tielrode : Gentstraat 94a

Begraafplaatsreglement

 

 

Bekendmaking

 

Bekendmaking van een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen van een aanvraag binnen het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, is terug te vinden in de informatiekasten op het Frans Boelplein voor het AC-De Zaat - gedurende deze periode kan mondeling of schriftelijk bezwaar ingediend worden bij de Groendienst.

 

Bermbeheer
(bermen maaien)

 

Bermen in landelijke gebieden worden tweemaal per jaar gemaaid zoals bepaald in het bermdecreet : een eerste maal na 15 juni en een tweede maal na 15 september.

 

Beschermde diersoorten

 

Eén derde tot de helft van de diersoorten in ons land is in meerdere of mindere mate bedreigd. Verschillende diersoorten zijn de laatste decennia uit ons land verdwenen. Vele andere zoals de boomkikker, otter … lijken dezelfde weg op te gaan. Belangrijkste redenen hiervan zijn vernietiging en versnippering van leefgebieden, verontreiniging, klimaatverandering, de druk van recreatie en toerisme.

Meestal zal een soort niet achteruitgaan of verdwijnen als gevolg van één factor, maar wel door een combinatie ervan. Zo leidt versnippering tot kleinere en minder weerbare populaties, die vervolgens door lokale verstoring of ziekte volledig uit ons land kunnen verdwijnen.

Daarom is het uitermate belangrijk dat iedereen z’n steentje bijdraagt om de biodiversiteit (zie puntje biodiversiteit) te behouden, zodat het behoud van beschermde diersoorten kan worden verzekerd.

Via deze link kunt u de lijst met beschermde diersoorten in België raadplegen: http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Soortenbeleid/Bescherming/Soorten.aspx

 

Bron: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Biodiversiteit in België – Een overzicht; Brochure, Brussel, D/2006/0339/3

 

 

Beschermde plantsoorten

 

Voornamelijk de vernietiging en versnippering van habitats, drainage, intensieve landbouw, bodem- en luchtvervuiling vormen de belangrijkste bedreigingen voor planten, algen en zwammen in België.

Net als bij de dieren is één derde tot de helft van onze planten- en zwammensoorten bedreigd. Soorten zoals de kleine wolfsklauw, moerasorchis … zijn reeds verdwenen. Andere zoals de bonte paardenstaart, honingorchis … staan op het punt te verdwijnen.

Ook bij de planten en zwammen vormt het opduiken van uitheemse soorten een probleem. Ze kunnen in competitie treden met inheemse soorten en deze terugdringen. In Vlaanderen bijvoorbeeld blijkt de lijst van waargenomen exoten bijna even lang als de lijst van inheemse planten. Uiteraard vormen niet alle exoten een bedreiging, maar toch zegt hun aantal al iets over de omvang van de problematiek.

Daarom is het uitermate belangrijk dat iedereen z’n steentje bijdraagt om de biodiversiteit (zie puntje biodiversiteit) te behouden, zodat het behoud van beschermde plantsoorten kan worden verzekerd.

Via deze link kunt u de lijst met beschermde plantsoorten in België raadplegen: http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Soortenbeleid/Bescherming/Soorten.aspx

 

Bron: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Biodiversiteit in België – Een overzicht; Brochure, Brussel, D/2006/0339/3

 

 

Biodiversiteit

Het is niet omdat 2010 het internationaal jaar van de biodiversiteit is geweest, dat we in 2012, 2013, 2014 en later niet meer zouden werken rondom dit thema. Biodiversiteit is van alle jaren! Biodiversiteit is leven!

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen op aarde. Zij zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht, water en nog veel meer.

Biodiversiteit wordt al te gauw beschouwd als verworven, gratis en eeuwig, maar niets is minder waar. Menselijke activiteiten als habitatvernietiging, habitatversnippering, allerlei soorten vervuiling, overbejaging, overbevissing, uitputting van akkerland en bossen, overproductie van broeikasgassen met klimaatverandering als gevolg, introductie van exotische soorten, …. brengen de biologische diversiteit ernstig in gevaar.

Op het internet zijn tal van tips te vinden, via Regionaal Landschap Schelde Durme kunt u aan allerlei activiteiten en studiedagen deelnemen. U kunt gewoon partner worden van de campagne 'Ik geef leven aan mijn planeet' via www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be.

 

Biologische herwaarderingskaart

 

Deze kaart geeft een toegankelijk overzicht van het grondgebruik en het biologisch milieu van het gehele Vlaamse grondgebied. Het is een inventaris van het grondgebruik, de aanwezige vegetatie en kleine landschapselementen. De evaluatie berust op biologische criteria. De kaart is in te zien op de Groendienst.

 

Bladkorf

In de periode van 1 oktober tot 1 december staan op strategische plaatsen in heel Temse bladkorven. De korven zijn uitsluitend bestemd voor bladeren en niet voor tuinafval, takken, gras of ander soort afval.

 

Bodemkaart

Bodemkaarten van België zijn te bestellen bij RUG. De bodemkaart van Temse kan ingekeken worden op de Groendienst. Op basis van een bodemkaart kan men de geschiktheid van de bodem voor verschillende functies vaststellen. Bodemgegegevens kennen vele toepassingen in o.a. de landbouw, de ruimtelijke planning, de bouwnijverheid, de milieusector (bodemverontreinigings-problematiek) en natuurbeheer.

 

Boomgaard

 

Via de Nationale Boomgaardenstichting kunnen er subsidies verkregen worden voor het aanplanten van bepaalde fruitbomen. De boomgaard telt minstens 10 bomen, opgenomen in de lijst van erkende rassen. Meer info via www.boomgaardenstichting.be.

Bosdecreet

Het kappen van een boom in een bos wordt aangevraagd bij het Agentschap voor natuur en Bos. Aanvraagformulieren zijn eveneens te vinden op www.natuurenbos.be.

 

Buurtcontract

Een stuk openbaar terrein kan na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen onderhouden worden door de aangelanden. Dit engagement wordt vastgelegd in een overeenkomst. De aanvraag wordt ingediend bij de Groendienst.

 

Buurtwegen

Trage wegen, voetwegels, buurtwegen, kerkwegels dragen bij aan de natuurwaarde, zijn cultuurhistorisch van belang en bieden de zwakke wegggebruiker een veilig alternatief. De opengestelde wegen zijn in kaart gebracht. Deze topografische kaart is te koop bij de Groendienst en dienst Toerisme tegen 5,- Euro.

 

C

Cuesta

Een cuesta is een asymmetrisch landschapstype met aan de ene zijde een steile helling (cuestafront) en aan de andere zijde een zacht aflopende helling (cuestarug). De cuesta is onstaan door een harde plaat die door de ondergrondse werking van de grondlagen naar boven geduwd is en vervolgens gebroken. De Wase cuesta strekt zich uit over Waasmunster, Sombeke, Elversele, Tielrode, Temse, Steendorp en Rupelmonde. De samenstelling van de bodem en de waterhuishouding zijn voor een groot deel hierdoor bepaald.

 

D

Dag van het park

Een project dat elk jaar in de maand mei georganiseerd wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos. Steden en gemeente kunnen hieraan deelnemen en hun programma is te vinden op www.natuurenbos.be

 

Decreet op natuurbehoud

Kappen van bomen of wijzigen van vegetatie binnen de bepalingen van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu is vergunningsplichtig. De vergunning wordt aangevraagd bij de Groendienst. Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag.

 

Distels

Het KB van 19 november 1987 bepaalt de verplichting om de bloei van schadelijke distels te beletten: akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel. Een afwijking van de verdelgingsplicht van de kale jonker wordt toegestaan door de dienst van plantenbescherming in natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten.

 

E

Eenjarige bloemen

Jaarlijks wordt een budget voorzien om de gemeente op te fleuren met éénjarige bloemen. De bloemconstructies worden vooral geplaatst aan de inkom van Temse en de deelgemeenten.

In kader van het project "Elversele kleurt buiten de lijntjes" (2011-2012) is er ook extra aandacht besteed aan de bebloeming. Eind mei 2012 werd de dorpskern opgesmukt met 5 grote bloempotten. De bloempotten hebben een diameter van 120cm en zijn blikvangers. De potten werden gevuld met Solanum jasminoides en met hangende Pelargonium.groen bloempot

Aan de reling van de kerk te Elversele werden 42 bloembakken bevestigd. Hier werd gekozen voor Kaapse Primula, blauw madeliefje, Heliotropium en Pelargonium: een kleurencombinatie van blauw en wit.  

Elversele kleurt buiten de lijntjes = nieuw dorpsherwaarderingsproject

Eikenprocessierups

Vanaf 15 april begint de eikenprocessierups zich te ontwikkelen. Zij maakt veschillende stadia door. Preventieve behandeling gebeurt tijdens het 3de larvaal stadium op het moment dat de grijsgrauwe jonge rupsen de eerste brandharen krijgen. Na een derde keer vervellen kan de rups alleen nog bestreden worden door wegbranden of wegzuigen. Het wegbranden van nesten gebeurt niet meer door de brandweer. Voor contactgegevens van gespecialiseerde firma's kan je terecht bij de Groendienst.

 

Elektrische voertuigen

Met het oog op een duurzaam beleid streeft de Groendienst ernaar om elektrische voertuigen te kunnen inschakelen.

 

Erfbeplanting

Op basis van het reglement van de Provinciale Landbouwkamer van Oost-Vlaanderen van 1 januari 2002 kan subsidiëring aangevraagd worden voor aanplantingen op erven en toegangswegen van land- en tuinbouwbedrijven. Het moet handelen over een degelijk opgezet project met inbegrip van grondbewerkingen, boompalen, boombeschermers en de nodige onderhoudsmiddelen. Verdere informatie kan bekomen worden bij Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.be

 

Exoten

De grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem zijn risicovolle exoten. Zij groeien explosief en bedreigen het waterbeheer, de waterkwaliteit en de ecologie. Elke nieuwe vindplaats kan gemeld worden via het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.be.

 

F

 

G

Geboortebos

De eerste geboortebossen in onze gemeente werden aangeplant in Tielrode en later in Elversele en Steendorp. Sinds 2012 vinden jaarlijks in ALLE deelgemeenten boomaanplantingen plaats. De foto's daarvan kan je bekijken via Fotoalbum (bovenaan website). 

 

Gelaagpark

Gelegen naast de Roomkouter in Steendorp en heeft een oppervlakte van 6,35ha. Het Vlaamse gewest staat als eigenaar in voor instandhoudings-en infrastructuurwerken. De gemeente is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en zal instaan voor het onderhoud van het grasland, de bomen en de wandelpaden. Ook het toezicht valt onder de verantwoordelijkheid van de Groendienst.

 

Grachten

Zie tekst Onbevaarbare waterlopen/grachten

 

Grafzerk

Voor het plaatsen van een grafzerk moet een aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag dient te gebeuren op specifieke formulieren die te verkrijgen zijn bij de Groendienst. Op de keerzijde moet een schets aangebracht worden met vermelding van de afmetingen. Afmetingen verschillen naargelang het kerkhof. De werken kunnen pas uitgevoerd worden na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. De kosten verbonden aan deze procedure beperken zich tot € 3 voor een gemeentezegel.

 

Groendak

Extensieve groendaken of vegetatietechnische groendaken op basis van sedumsoorten bieden een tal van voordelen.
Economische voordelen: verminderde renovatiekosten, verminderde energiekosten, substituut voor verloren ruimte op grondniveau, extra ruimte voor gebruik
Ecologische voordelen: vermindering van lawaailast en een habitat voor dieren en planten
Andere voordelen: psychologische effecten, stedenbouwkundig vormgevingseffect, esthetische waarde
De aanleg van een groendak wordt in sommige gemeentes gesubsidieerd. In Temse is nog geen subsidie mogelijk.

 

Groenregelgeving

Een samenvatting van de groenregelgeving die van toepassing is op het grondgebied van Temse is terug te vinden in de gemeentelijke brochure 'Het bos en de bomen'. Deze brochure is te verkrijgen via de Groendienst.

 

Groene halte

Een lijnwandeling uitgestippeld in samenwerking met vereniging bus, trein en tram, met vertrekpunt aan het station in Temse.

Info: www.groenehalte.be/Wandelroutes/OV_VerhaalVan.html

 

H

Habitat

De natuurlijke omgeving in welke de planten normaal groeien. De ideale standplaats voor een welbepaalde plantensoort.

 

Habitatrichtlijn

Een Europese richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

 

Habitatrichtlijngebieden

Voor het grondgebied van Temse: Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent.

 

Hagen

Hagen dienen op 50cm van de perceelsgrens aangeplant te worden, tenzij er tussen de buren een overeenkomst is om de haag op de scheidingsgrens te zetten. De hoogte van een haag mag 2m50 bedragen, deze hoogte wordt meestal geaccepteerd. De hoogte van een haag aan de straatkant of in een bocht mag de verkeersveiligheid niet in het gedrang brengen.

 

Hakhoutbeheer

De boom wordt daarbij net boven de stambasis gekapt. Op de boomstronk wordt soms een tak (spaartelg) gespaard waaruit dan weer een nieuwe boom kan groeien.
Dit beheer is niet vergunningsplichtig als het onderhoud om de 5 tot 7 jaar gebeurt.

 

Harmonisch park- en groenbeheer (HPG)

 

Het Harmonisch Groen en Parkbeheer, kortweg HPG is een beheersvisie opgesteld door de Vlaamse overheid waarin het belang van parken en openbaar groen bepleit en bewezen wordt. Men wil een harmonie creëren tussen planten, dieren en mensen. De functies van dat openbaar groen wordt zo breed mogelijk benaderd en gekoppeld. Zo zijn er koppelingen naar ecologische en economische functies, klimatologische invloeden, duurzaamheid, milieu, organisatie en mobiliteit.

De 3 basispeilers zijn:

 • de maatschappelijke noden van de parkgebruiker
 • het behoud en de versterking van de natuurwaarden
 • de bescherming van het leefmilieu

Kortom HPG is een nooit eindigende dialoog tussen natuur en mens met begrip en ruimte voor elkaars levensruimte.

Meer info via deze link

 

Heester

Een vertakte meerjarige plant met overblijvende houtige stengels. Een struik is een groeivorm van een heester.

 

I

 

J

Jagen

Vlaanderen telt 39 diersoorten die onder de categorie 'wild' vallen. Op dit ogenblik mag er op 14 soorten wild gejaagd worden. Jacht kan nodig zijn om schade aan landbouw of verkeersongevallen te voorkomen. Soms is een diersoort te talrijk aanwezig en kan de jacht de overpopulatie inperken.

Toch is het zeer belangrijk dat niet iedereen altijd en overal naar eigen goeddunken gaat jagen. Goede afspraken en regels zorgen ervoor dat de jagers op een verstandige en ecologische verantwoorde manier omspringen met wild.

Wil je nuttige informatie, contactgegevens, een rechtstreeks antwoord op veelgestelde vragen, alsook de wetgeving raadplegen, informatie over de jachtopeningstijden, voorwaarden weten met betrekking tot jachtexamen en jachtverlof, … dan kan je terecht op jachtinformatie Agentschap voor Natuur en Bos

jacht

 

K

Kapmachtiging

Om een boom te kappen kan - naargelang de plaats waar de boom staat - een kapmachtiging vereist zijn. Deze is aan te vragen bij de Groendienst. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie over de regelgeving van toepassing op het kappen van bomen is te vinden in de brochure 'Het bos en de bomen'. Deze brochure is te verkrijgen bij de groendienst.

 

Kapvergunning

Om een boom te kappen kan - naargelang de plaats waar de boom staat - een kapvergunning vereist zijn. Deze is aan te vragen bij de Groendienst. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie over de regelgeving van toepassing op het kappen van bomen is te vinden in de brochure 'Het bos en de bomen'. Deze brochure is te verkrijgen bij de Groendienst.

Kerkhof

Zie begraafplaats

 

Kerkhofreglement

Inlichtingen te verkrijgen op de Groendienst.

 

Kerkwegels

Trage wegen, voetwegels, buurtwegen, kerkwegels dragen bij aan de natuurwaarde, zijn cultuurhistorisch van belang en bieden de zwakke wegggebruiker een veilig alternatief. De opengestelde wegen zijn in kaart gebracht. Deze topografische kaart is te koop bij de Groendienst en de dienst Toerisme tegen 5,-Euro.

 

Knotten van bomen

Wilg, populier, es, els, eik en haagbeuk kwamen al voor onze jaartelling geknot voor. Knotten moet gebeuren om de 5 jaar. Omdat deze bomen waardevol zijn voor natuur en landschap wordt de toestemming tot kappen in principe niet gegeven. Worden de bomen omwille van een ziekte toch gekapt, dan moeten nieuwe knotbomen worden heraangeplant. Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor het planten en het onderhoud van knotbomen op grond gelegen oost-sive Schauselbroekpolder, op landbouwgronden ten zuiden van de Kapelstraat of ten zuiden van de Vuurkouter te Steendorp. Het gaat om gronden waarvan het landbouwgebruik bijdroeg tot de inkomsten van de exploitant en waarvan dit landbouwgebruik niet ophield voor 31 juli 1992. Subsidieaanvraagformulieren te vinden op www.natuurenbos.be

Begeleiding bij de aanplant, het knotten en het onderhoud kan gevraagd worden aan het Regionaal Landschap Schelde-Durme, gevestigd in Hemelstraat 133A te 9200 Dendermonde : www.rlsd.be

 

L

Laagstam

Een laagstam is een boom die niet hoger groeit dan 2,5m. Een laagstam kan op 0,5m van de scheidingsgrens geplant worden.

 

Ladderrecht

Het recht van het plaatsen van een ladder of steiger op het terrein van de buurman als dit voor reparaties noodzakelijk is. Als schade ontstaat, kan de buurman schadevergoeding eisen. De term is sinds enige jaren vervangen door 'gebruik andermans onroerende zaak'.

 

Leibomen

Leibomen, indien hoger dan 2,5m worden als hoogstam aanzien en moeten op 2m van de scheidingslijn worden aangeplant. Dichter kan indien de bomen in onderling akkoord worden aangeplant.

 

M

Meulenbroek

Een verland moeras van ca 3ha, grenzend aan het Scheldepark.

 

N

Natuurgebied
Temse heeft een aantal natuur- en wandelgebieden: het Scheldepark, het Schouselbroek, de Roomkouter en Gelaagpark in Steendorp, het Provinciaal domein Roomacker, de Durmetuin in Tielrode, het Groot en klein Broek in Elversele.
Natuurouders
Vrijwilligers die in scholen natuureducatie verzorgen. Zij kunnen beroep doen op logistieke steun van de Groendienst.
 
Natuurvergunning

Het kappen van bomen, of het wijzigen van vegetatie op plaatsen, opgesomd in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu zijn vergunningsplichtig. Een natuurvergunning wordt kosteloos opgesteld op de Groendienst. Inlichtingen kunnen vooraf ingevuld worden via een aanvraagformulier.

 

O

Onbevaarbare waterlopen

 Zie tekst Onbevaarbare waterlopen/grachten

 

Onderhoud voetpadstroken

Zie politiereglement afdeling 3 - openbare netheid en reinheid van de leefomgeving, hoofdstuk 1 - rein houden openbare weg, artikel 1,1 - terminologie/bepalingen/vrijstelling.

 

Onderhoud sportvelden

Sportvelden vragen een gespecialiseerd en intens onderhoud. Hiervoor is bij de Groendienst een aparte ploeg ingeschakeld.

 

Onroerend erfgoed

Info over bescherming van landschappen, monumenten, stads-en dorpsgezichten is te vinden op www.onroerenderfgoed.be.

 

Openbaar groen

Alle onverhard terrein, eigendom van de gemeente, wat onderhouden wordt door de gemeentelijke Groendienst.

 

Openbaar onderzoek
Vooraleer bomen binnen decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kunnen gekapt worden, is er gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek lopende. Belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling bezwaar indienen op de Groendienst.

 

P

Paardekastanjemineermot

Een plaag van de paardekastanjemineermot kan de boom kapot maken. Deze mot komt alleen voor op de paardekastanjeboom. Deze mot kent 3 generaties (april - juli september/oktober). De bestrijding van de bomen van de gemeente, waarin de mot huist, gebeurt biologisch. Eind april worden de feromoonvallen aangebracht. De mannelijke motten worden via dit feromoon aangetrokken en komen terecht in de val. Op de stam wordt een lijmband aangebracht voor het vangen van de vrouwelijke motten. Deze kunnen slecht vliegen en kruipen langs de stam omhoog.

 

Paddenoverzet

Vrijwilligers engageren zich om - gedurende het voorjaar - in landelijke gebieden van Temse padden naar de overkant van de straat te brengen. Meer info over amfibieën is te vinden op www.hylawerkgroep.be, een brochure is te verkrijgen op de Groendienst.

 

 

 

Pesticidenreductieplan

De bedoeling van dit plan is de afbouw van bestrijdingsmiddelen door de openbare diensten. Tengevolge van het decreet van 21 december 2001 houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen engageert de gemeente Temse zich om tegen januari 2015 een nulgebruik te bereiken. Meer info is te vinden op www.zonderisgezonder.be.

 

Plantafstand

Wettelijke bepalingen omtrent de plantafstand worden bepaald in het Veldwetboek. Een samenvatting is te vinden in de gemeentelijke brochure 'Het bos en de bomen'. Deze brochure is te verkrijgen op de Groendienst.
Met plantafstand bedoelt men ook de nodige afstand tussen planten, bomen en struiken van een soort. De ruimte die je open moet houden tussen 2 of meer planten als je ze in de grond zet. Met plantdichtheid wordt bedoeld hoe dicht planten bij elkaar mogen geplant worden.

 

Poelenplan

Op voorstel van de MINA-raad en in samenwerking met Regionale Landschappen Schelde-Durme wordt er een poelenplan opgesteld. Vrijwilligers inventariseren alle veedrinkpoelen, hoekputten en amfibieënpoelen op gemeentelijk grondgebied (zie Milieudienst).

 

Publicaties
 • 'Steendorp, O mijn duurbre grond - Herwonnen cuestatrots'. Uitgegeven: september 2010; verkrijgbaar bij Groendienst, Dienst Toerisme en in gemeentemuseum tegen € 2,5. Meer info over het boek vind je hier.
 • Informatie- en spelenbrochure in het kader van Fort van Steendorp, Gelaagpark en Roomkouter. Deze brochure is gratis te verkrijgen bij de Groendienst (2de verdieping) en de Jeugddienst (3de verdieping) - AC De Zaat - Frans Boelplein 1 - 9140 Temse.
 • 'Het verhaal van een landschap': een uitgewerkte wandelroute in samenwerking met treintrambus. Meer info op www.groenehalte.be Deze brochure is te koop bij de Dienst Toerisme en bij de Groendienst tegen € 1,5.
 • Een topografische wandelkaart met alle voetwegels te verkrijgen bij de Dienst Toerisme en Groendienst tegen € 5.
 • 'Het bos en de bomen', een bundeling van alle regelgeving voor activiteiten in een open groene ruimte. Deze brochure is te verkrijgen op de Groendienst.

 

Q

 

R

Ramsargebieden

 De 'Ramsar-conventie' is een internationale overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels.

 

Roomkouter

In de loop van 2004 werd besloten om de Roomkouter op te vullen met zand afkomstig van de werken voor de aanleg van het Deurganckdok te Doel. Momenteel eigendom van Maritieme Toegang wordt - mei 2009 - het noordelijk deel overgedragen aan de gemeente Temse en het zuidelijk deel aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Ontdek het gebied op een avontuurlijke manier.

 

S

Scheldepark

Sinds 1958, op het moment dat het kasteel eigendom werd van de gemeente, wordt het bijhorende park door de gemeente beheerd. De oppervlakte van het park bedraagt nu 3ha 68a en 22ca en wordt momenteel beheerd volgens het harmonisch park- en groenbeheer.

Via de quickwin "opwaardering Scheldepark" worden een aantal speeltuigen in het park geplaatst, is de omheining rondom de vijver vernieuwd, worden de wandelpaden heraangelegd en worden er nieuwe zitbanken geplaatst. Er zal aandacht besteed worden aan de historische waarde van het park.  

Zie ook www.schelde-landschapspark.be

Speelplein

Op voorstel van de buurt en in overleg met de groenambtenaar keurde het college van burgemeester en schepenen de aanleg van een speelplein goed. Het speelplein wordt door de Groendienst onderhouden. De toestellen worden zoals bepaald in het KB op speelterreinen van 9 mei 2001 wekelijks nagekeken.

 

Subsidies

Op www.natuurenbos.be zijn aanvraagformulieren voor subsidies te vinden voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer, voor het openstellen van een bos, voor het bebossen van landbouwgrond, voor bebossing of herbebossing, voor ecologische bosfunctie. Op www.oost-vlaanderen.be zijn de aanvraagformulieren te vinden voor subsidies voor het onderhoud en/of aanleg van kleine landschapselementen en voor het aanbrengen van erfbeplanting.

 

Strooien

Technische Dienst en Groendienst staan in voor het strooien tijdens vriesperiodes. De Groendienst strooit de fietspaden en de toegang naar openbare gebouwen. Wandelpaden en fietspaden langsheen de Schelde behoren tot de bevoegdheid van het Vlaams Ministerie van Openbare Werken, afdeling Zeeschelde.

Handelingen van particulieren bij situaties als vriesweer, sneeuw, ijzel vermeld in het politiereglement: zie politiereglement afdeling 3 - openbare netheid en reinheid van de leefomgeving, hoofdstuk 1 - rein houden openbare weg, artikel 1,1 - terminologie/bepalingen/vrijstelling.

 

T

Tegeltuin

Het politiereglement refereert naar de aanleg van een tegeltuin (afdeling 2 - hoofdstuk 3 - art. 3.4). Het college bepaalt de voorwaarden en de eisen waaraan de tegeltuin moet voldoen (richtlijnen tegeltuintjes).

 

Trage wegen

Trage wegen, voetwegels, buurtwegen, kerkwegels dragen bij aan de natuurwaarde, zijn cultuurhistorisch van belang en bieden de zwakke weggebruiker een veilig alternatief. De opengestelde wegen zijn in kaart gebracht. Deze topografische kaart is te koop bij de Groendienst en Dienst Toerisme tegen 5,-Euro.

Elk jaar wordt ook een Dag van de Trage Weg georganiseerd (www.tragewegen.be).

 

U

 

V

Vegetatie

 Begroeiing, ruimtelijke massa van plantenindividuën, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij spontaan hebben aangenomen.

 

Vlarem-aanplantingen

Vlaremwetgeving legt de verplichting op om buffergroen aan te leggen. In samenspraak met de groenambtenaar wordt bepaald wat moet worden aangeplant.

 

Vlinders

De vlindertelling is een project van natuurpunt. Meer info hierover is te vinden op www.vlindermee.be. Ook worden er op deze site allerlei interessante vragen omtrent vlinders beantwoord.

 

Voetwegel

Trage wegen, voetwegels, buurtwegen, kerkwegels dragen bij aan de natuurwaarde, zijn cultuurhistorisch van belang en bieden de zwakke weggebruiker een veilig alternatief. De opengestelde wegen zijn in kaart gebracht. Deze topografische kaart wordt verkocht bij de Groendienst en op de Dienst Toerisme tegen 5,-Euro.

 

Vogelbescherming

Vogelbescherming Vlaanderen vzw zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Bij de vogelbescherming kan je terecht voor noodlijdende vogels of andere wilde dieren, melden van inbreuken, vragen over de wetgeving en algemene informatie over vogels.

Adres vanaf 1 oktober 2011:

Koetshuis • Stadspark, Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 296 26 80 - fax 03 296 26 82 - e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Info: www.vogelbescherming.be

 

Vogelopvangcentrum

De vogelopvangcentra staan in voor de deskundige opvang, verzorging en revalidatie van hulpbehoevende, in het wild levende vogels en andere wilde dieren. Hoofddoelstelling is zoveel mogelijk van deze gekwetste, zieke of verweesde dieren met de grootste overlevingskansen terug in de natuur vrij te laten.
Melding van een ziek of gekwetst dier bij:

* Vogelopvangcentrum KieldrechtEddy De Koning, Kreek 52, 9130 Kieldrecht

gsm:0472 36 51 03 - e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

* Vogelopvangcentrum Zele

Bruno De Wilde, Huivelde 108, 9240 Zele

gsm: 0475 85 39 47 - e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

of contacteer Vogelbescherming Vlaanderen

 

Vogelrichtlijn

Deze Europese richtlijn van 1979 beoogt de instandhouding van alle natuurlijk, in het wild levende vogelsoorten en hun leefgebieden.

 

Vogelrichtlijngebied

Voor grondgebied Temse: Durme en Middenloop van de Schelde en aan de schorren en polders van de Beneden-Schelde.

 

W

Waardebepaling bomen

Er zijn verschillende redenen waarom de waarde van een boom bepaald wordt. In heel Vlaanderen wordt de "uniforme methode voor waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein" als de enige officiële berekeningsmethode gebruikt. De waarde van een laan- of parkboom wordt berekend door 5 factoren met elkaar te vermenigvuldigen: W (=waarde) = B(basiswaarde) x S(soortwaarde) x St(standplaatswaarde) x C(conditiewaarde) x P(plantwijzewaarde).

 

Weidevogels Regionaal landschap Schelde-Durme engageert zich om de weidevogelpopulatie in stand te houden. Wie hierover meer wil lezen kan terecht op www.rlds.be of kan info terugvinden in ons artikel weidevogels.

 

X

 

Y

 

Z

Zwaluwen

 

Regionale Landschappen Schelde-Durme heeft een beschermingsproject voor zwaluwen opgezet. Zij kunnen nestkastjes en mestplankjes leveren. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.rlsd.be.

 

 

Laatst aangepast op donderdag, 20 oktober 2022 09:02
 
 
Banner

Groendienst

AC De Zaat - Frans Boelplein 1 2de verdieping | Loket 10-12
9140 Temse
tel. 03 710 12 36/38
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Groenambtenaar

Vereecken Wim
AC De Zaat, Frans Boelplein 1 2de verdieping
9140 Temse
tel. 03 710 12 39
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openingsuren AC De Zaat - ENKEL OP AFSPRAAK:
Maandag tot vrijdag
08.30 - 12.00 u.
Woensdag
08.30 - 12.00 u.
13.30 - 16.00 u.
Zaterdag 08.30-12.00 u.: enkel Infobalie en Burgerzaken (bevolking Belgen en niet-Belgen, burgerlijke stand, pensioenen, rijbewijzen en strafregister)
!!! Opgelet: team Vergunningen is enkel open en bereikbaar op ma & di in de voormiddag & op wo in voor- en namiddag!

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.