Home Gemeentediensten Bibliotheek
Gebruikersregelement Afdrukken

 

GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

REGLEMENT VOOR DE GEBRUIKER

 

Artikel 1: DEMOCRATISCH EN OBJECTIEF

De gemeentelijke openbare bibliotheek van Temse is een democratische en pluralistische instelling. Haar collectie boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

 

Artikel 2: TOEGANKELIJKHEID

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen tijdens de vastgestelde openingsuren. Wie gebruik maakt van de dienstverlening van de bibliotheek moet zich laten inschrijven. De dagen en uren van opening vind je rechts.

 

Artikel 3: INSCHRIJVING

§1. Inschrijving gebeurt op basis van het identiteitsbewijs (EIK, geboortebewijs voor jongeren), waarvan de lener aan de bibliotheek een kopie bezorgt. De bibliotheek kan het e-mailadres van leners opvragen. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor de bibliohteekwerking en wordt niet doorgegeven aan derden. De lener krijgt kennis van en ontvangt het dienstreglement, het retributiereglement en het internetreglement. De EIK (elektronische identiteitskaart) wordt als lenerskaart gebruikt. Wie niet beschikt over een Belgische elektronische identiteitskaart, ontvangt een lenerskaart met unieke barcode. De inschrijving gebeurt schriftelijk met een door de lener ondertekend document, waarbij de lener zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met hogergenoemde reglementen waarvan hij/zij bevestigt kennis te hebben gekregen. Voor minderjarigen is het schriftelijk akkoord met handtekening en een kopie van de identiteitskaart van één van de ouders of een voogd noodzakelijk. Het inschrijvingsbewijs wordt door de lener hernieuwd en ondertekend bij verandering van de gegevens of bij verlies van de lenerskaart. Het inschrijvingsbewijs wordt door de bibliotheek bijgehouden in een register.

 

§ 2. Inschrijving is gratis en gaat in op de datum van inschrijving. Personen zonder een vaste verblijfplaats in de Benelux betalen een waarborgsom (zie tarieven). Deze waarborgsom wordt, bij ontleningen zonder problemen, onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

 

§ 3. Elke lenerskaart is persoonlijk en rechtstreeks verbonden aan het persoonlijk ondertekende inschrijvingsformulier; zij mag niet uitgeleend worden aan derden. De lener is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de op zijn/haar identiteit respectievelijk met zijn/haar kaart ontleende materialen tot een personeelslid de materialen gecontroleerd en ingenomen heeft.

 

§ 4. De scanning van de persoonlijke barcode van de lenerskaart of scanning van de elektronische identiteitskaart geldt als identificatie van de lener en als bewijs van ontlening der gescande materialen door deze laatste.

 

§ 5. Om het even welk verlies van de kaart moet door de lener onmiddellijk en persoonlijk gemeld worden aan de bibliotheek, die de kaart dan blokkeert. Voor enige mogelijke schade ten gevolge hiervan en in tussentijd hiervan, is de lener zelf verantwoordelijk. Er wordt een duplicaat afgeleverd van de lenerskaart tegen betaling van een vergoeding, zoals bepaald in het retributiereglement.

 

§ 6. Ontleningen en verlengingen zijn slechts mogelijk op een kaart met een openstaande rekening van maximum 15 euro. Indien het bedrag van 15 euro wordt overschreden of indien een bedrag (hoe klein ook) langer dan 3 maanden openstaat, wordt het lidmaatschap geblokkeerd tot de betaling gebeurd is.

 

§ 7. Men kan geen gebruik maken van de dienstverlening van de bibliotheek, indien men niet reglementair is ingeschreven in de bibliotheek. Wie bij het bibliotheekbezoek niet in het bezit is van een lenerskaart of identiteitsbewijs, kan geen gebruik maken van de diensten waarbij legimitatie vereist is (i.c. ontlening, internetraadpleging).

 

Artikel 4: Alle tarieven zijn opgenomen in het retributiereglement dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

 

Artikel 5: UITLEENTERMIJN

1. Voor bibliotheekmaterialen gelden volgende uitleentermijnen :

- boeken/strips:           4 weken

- tijdschriften:              4 weken

- taalcursussen :         4 weken

- cd-roms :                  4 weken

- video's en dvd's :      2 weken

- audio cd's :               4 weken

- games :                     2 weken

De bibliotheek heeft het recht andere uitleenregels te hanteren voor specifieke lenerscategorieën (onderwijs, kinderopvang, Interbibliothecair leenverkeer, enz.) Deze worden aan de betrokkenen meegedeeld.

2. De boeteperiode gaat in vanaf de eerste dag die volgt op de uitleentermijn. De lener die een geldig emailadres aan de bib bezorgt, krijgt 3 dagen voor het aflopen van de uitleentermijn via e-mail een melding.

3. Verlenging van de uitleentermijn kan maximaal tweemaal gebeuren. Dit kan in de bibliotheek, telefonisch tijdens de openingsuren of via de website.

Een verlenging van de uitleentermijn is niet meer mogelijk van zodra het geleende door een andere lener gereserveerd is.

4. De lener ontvangt bij elk uitleenbezoek na scanning van de lenerskaart/elektronische identiteitskaart en van de geleende materialen, een uitleenticket waarop de naam van de lener, het aantal ontleende materialen en de uiterste uitleendatum staan vermeld. De daarmee gepaard gaande registratie van de ontleende materialen in het bibliotheeksysteem op naam van de lener geldt tevens als bewijs van ontlening door deze laatste. De uiterste uitleendatum is geldig tot het sluitingsuur van de bibliotheek op die dag. Verlenging van de uitgeleende materialen via internet of mail is mogelijk tot 22.30 u. (op de dag van de uiterste uitleendatum). Via het bibliotheekportaal kan de lener zelf zijn uitleenregistratie opvolgen.r

 

Artikel 6: AANTAL UITLENINGEN PER KAART: Per lenerskaart kan een beperkt aantal materialen ontleend worden:

 • boeken/strips:                                     maximum 10
 • tijdschriftennummers:                         maximum 10
 • dvd’s / video’s/cd-roms:                      maximum 5
 • cd’s:                                                    maximum 5
 • taalcursussen:                                    maximum 1
 • games:                                               maximum 2
 • daisyspeler:                                        maximum 1

 

Artikel 7: BIJZONDERE LENERSCATEGORIEÊN.

        

1. Jongeren onder de 12 jaar kunnen geen volwassenenmaterialen ontlenen, tenzij wanneer zij begeleid zijn door de ouder(s) of voogd. De ouders zijn verantwoordelijk voor het uitleengedrag van hun kinderen.

2. Personen die zich niet kunnen verplaatsen of bewoners van rusthuizen kunnen materialen aan huis aanvragen.

3. Interbibliothecair leenverkeer (I.B.L.): de bibliotheek Temse participeert aan het interbibliothecair leenverkeer volgens de afspraken die onder de bibliotheken zelf zijn vastgelegd. Uitleenbare materialen kunnen aangevraagd en uitgeleend worden tegen een vergoeding (zie retributiereglement). Materialen, aangekocht in het lopende jaar, worden niet ter beschikking gesteld van het I.B.L.

 

Artikel 8: UITLEENTARIEVEN

De uitlening van gedrukte materialen is kosteloos. Voor audiovisuele materialen gelden de tarieven zoals bepaald in het retributiereglement van de bibliotheek (zie bijlage).        

 

Artikel 9: MANINGEN EN DAARAAN VERBONDEN KOSTEN.

1. Wie de geleende materialen te laat binnenbrengt, dient maningsgeld te betalen. Deze som is afhankelijk van het soort materiaal. De maningstarieven en daaraan verbonden kosten worden opgenomen in het retributiereglement van de bibliotheek.

 

2. De kosten van de aanmaningen vallen ten laste van de nalatige lener. Na het verstrijken van de uitleenperiode worden herinneringsbrieven gestuurd naar het adres van de nalatige lener, met een maximum van twee herinneringsbrieven: één vanaf de tweede week dat de materialen te laat worden binnengebracht en één vanaf de vierde week. Indien de lener niet reageert op de herinneringsbrieven, wordt de invordering overgenomen door de financieel beheerder, conform het gemeentedecreet en het retributiereglement op aanmaningen. De bibliotheekkaart wordt geblokkeerd tot de materialen bij de bibliotheek zijn teruggebracht en de vergoeding vermeerderd met de kosten betaald is.

 

Artikel 10: ADRESVERANDERINGEN

Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld aan de gemeentelijke openbare bibliotheek.

 

Artikel 11: De uitleningen zijn persoonlijk : het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

 

Artikel 12:

1. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken tot op het moment dat een personeelslid van de bib de materialen heeft gecontroleerd en ingenomen. Het is dan ook noodzakelijk dat de lener aanwezig blijft bij het innemen van de door hem uitgeleende werken, zodat er hierover geen discussies kunnen ontstaan.

2. In de onmiddellijke nabijheid van het bibliotheekgebouw bevindt zich een inleverschuif. Wie hiervan gebruik maakt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van materialen die gedeponeerd werden in de inleverschuif.

3. Bij het ontvangen van een beschadigd/onvolledig werk of materiaal dient men het personeel te verwittigen, zoniet kan men voor deze schade aansprakelijk gesteld worden. De vergoeding voor andere beschadigingen wordt vermeld in het retributiereglement.

Noch het gemeentebestuur noch de bibliotheek kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur, eventueel veroorzaakt door bij de bibliotheek ontleende materialen.

 

Artikel 13: SANCTIONERING:

De lener dient zorg te dragen voor de geleende materialen als een goede huisvader. Hij wordt geacht het geleende materiaal in dezelfde staat terug te brengen als hij het geleend heeft.

De lener engageert er zich toe om een beschadiging te melden aan een personeelslid bij terugbrenging of per mail.
Ingeval van verlies (zelfs van een gedeelte of bijlage) van, het niet terugbrengen (na aangetekende aanmaning door de financieel beheerder) of beschadiging van het geleende materiaal (hierna: het tenietgegane werk), dient de lener een basisschadevergoeding te betalen, zoals vastgesteld in het retributiereglement van de bibliotheek. Het bedrag hiervan wordt berekend op basis van (cumulatief) :
   (1) de vervangwaarde van het tenietgegane werk,
   (2) de gemaakte kosten voor de verwerking van, het op punt stellen van en het uitleenbaar maken van het vervangend werk (vb. plastificeren, coderen, ...)
Er worden twee uitzonderingen voorzien, waarbij kan worden afgeweken van het voormelde:
    (1) ingeval een werk niet meer verkrijgbaar is, wordt op de basisschadevergoeding een toeslag gerekend, bepaald door de bibliothecaris.
     (2) ingeval de beschadiging door de bibliothecaris niet als een volledig verlies wordt beschouwd (bv. een scheur), kan de bibliothecaris beslissen om een schadevergoeding op te leggen lager dan de basisschadevergoeding.

In het geval de basisschadevergoeding (al dan niet met toeslag) betaald is, wordt de lener eigenaar van het tenietgegane werk ; ingeval de bibliothecaris beslist om uitzondering (2) toe te passen, wordt de lener geen eigenaar.

 

Artikel 14: DIGITALE BIBLIOTHEEK
 
De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel tijdens de openingsuren. In de onmiddellijke nabijheid van de uitleendienst en het catalogusapparaat is daartoe eveneens een informatieafdeling met snel opzoekbare informatie en internetaansluiting beschikbaar. Het opzoeken op internet is gratis. De kosten voor het uitprinten van pagina’s via de internetcomputers worden bepaald in het retributiereglement. Enkel leners vanaf 10 jaar met een geldige inschrijving kunnen hiervan gebruik maken. De digitale catalogus van de bib is 24 op 24 uur beschikbaar. In de bibliotheek is een hotspot beschikbaar. Het gebruik van Internet wordt in een apart reglement vastgelegd.

 

Artikel 15: RESERVEREN:
Materialen die uitgeleend zijn, kunnen tegen betaling gereserveerd worden in de bibliotheek en via de website. De kosten voor het reserveren worden bepaald in het retributiereglement en vallen ten laste van de lener. De som wordt betaald bij het reserveren van het materiaal. De gereserveerde materialen blijven 14 dagen ter beschikking na de verzendingsdatum van de melding. Bij het reserveren via internet wordt het bedrag betaald bij het ontvangen van het materiaal

 

Artikel 16: In de bibliotheekruimten dient de gebruiker ervoor te zorgen dat hij de rustige atmosfeer niet verstoort. De referentiewerken en kranten kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden. Bij GSM-gebruik neemt men de nodige discretie in acht. Wie een optimale dienstverlening verwacht, is ten minste 15 minuten voor sluitingstijd aanwezig.

 

Artikel 17: FOTOKOPIËREN, KOPIËREN, AFSPELEN
Materialen mogen enkel conform de geldende (auteurs-)wetgevingen gekopieerd worden en dit voor eigen gebruik. Voor audiovisuele materialen betekent dit dat de materialen enkel ter beschikking gesteld mogen worden voor gebruik in besloten kring en zonder toegangsgeld. De volledige verantwoordelijkheid i.v.m. het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker

 

Artikel 18: In de bibliotheek geldt, zoals in alle openbare gebouwen, een algemeen rookverbod. Het is de gebruikers van de bibliotheek niet toegelaten dieren mee naar binnen te brengen, met uitzondering van een geleidehond . Eten en drinken kan enkel in de inkomhal en de daartoe voorziene ruimtes.

 

Artikel 19: Bij een opzettelijke overtreding van dit reglement door de lener kan de bibliothecaris of zijn/haar plaatsvervanger tot een voorlopige schorsing van de lener besluiten en hem/haar de verdere toegang tot de bibliotheek weigeren.

Over de uitsluiting van een lezer wordt door het college van burgemeester en schepenen beslist.
Geschorste leners kunnen eenmalig bij het college een schriftelijke aanvraag indienen om opnieuw volwaardig lid te worden, en dit na betaling van openstaande schulden.

 

Artikel 20: Door zich in te schrijven in de gemeentelijke openbare bibliotheek van Temse verklaart de lener zich akkoord met het gebruikersreglement, het retributiereglement en het internetreglement. Aan nieuwe leners worden deze reglementen ter kennis gebracht en overhandigd (cf. art. 3).

 

Artikel 21: De bibliotheek respecteert de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie. De houder van het lenersbestand is het gemeentebestuur van en te Temse. De bewerker is de bibliotheek van Temse. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft men een recht van toegang en een recht tot verbetering. Men kan aanvullende inlichtingen over deze verwerking vinden in het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen, dat bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt gehouden.

 

Artikel 22: Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris of zijn/haar plaatsvervanger geregeld.

 

Artikel 23: De bijlagen maken onverbrekelijk deel uit van het reglement van de gebruiker.

 

 

GEBRUIKERSREGLEMENT INTERNET 

De gebruiker van internet onderwerpt zich aan de bepalingen van het gebruikersreglement : 

 • Enkel ingeschreven leden van de bibliotheek van Temse worden toegelaten om internet te gebruiken. Lid worden van de bib is gratis.
 • Per computer worden slechts 2 personen toegelaten om de rust en orde in de bibliotheek te behouden. Beide personen moeten ingeschreven zijn als lid van de bib.
 • Internet is beschikbaar tijdens de openingsuren van de bib. De consultatie is gratis.
 • De gebruiker reserveert ee PC aan de balie voor 1 u op vertoon van de identiteitskaart of de lenerskaart. Deze termijn kan verlengd worden als er geen wachtenden zijn.
 • Informatie van internet kan afgedrukt worden of opgeslagen op (eventueel eigen) USB-stick.
 • Elke pagina waartoe een drukopdracht gegeven wordt, dient betaald te worden (zie retributiereglement).
 • De bibliotheekmedewerkers kunnen helpen bij het opstarten en bij problemen. Bovendien zijn zij graag behulpzaam met algemene zoeksuggesties. Het bibpersoneel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet. Voor een internet- of PC-opleiding kan u zich wenden tot het volwassenenonderwijs in de gemeente (CVO, Schoolstraat 17, Temse, tel. 03/771 33 41, www.cvotemse.be ).
 • De bib stelt geen koptelefoons ter beschikking.
 • Om de rustige atmosfeer in de bib te bewaren, is het telefoneren over internet (vb. via Skype) niet toegelaten.
 • Via onze internetcomputers mogen geen ongeoorloofde sites bezocht worden (dus geen gewelddadige, pornografische e.a. sites). Om het gebruik te controleren, worden de internetcomputers van de bib regelmatig gelogd.
 • Wie ongeoorloofde sites bezoekt of het internet gebruikt voor onwettige doeleinden, zal gedurende één jaar niet meer toegelaten worden tot de internetcomputers.

 

Draadloos internet

 • U kan in de bibliotheek gebruik maken van een WiFi-internetverbinding als u een eigen laptopcomputer, tablet of smartphone naar de bib meebrengt.
 • De bibliotheek neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid (schade, verlies, diefstal ...) van apparatuur, laptopconfiguraties, verwijderingen van beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van het bibliotheeknetwerk.
 • U kan het WiFi-netwerk gebruiken in het volledige gebouw van de bibliotheek.
 • Printen is op dit moment niet mogelijk via het WiFi-netwerk. Als u wilt printen, kan u gebruik maken van de faciliteiten van de vaste computers in de bibliotheek.
 • Grote bestanden (o.a. speelfilms) mogen niet gedownload worden, omdat dit te veel bandbreedte inneemt.
 • Bibliotheekmedewerkers kunnen u niet assisteren bij het instellen, programmeren en/of configureren van uw draadloze internetverbinding. Als u niet vertrouwd bent met computers of computernetwerken, adviseren wij u de handleiding en helppagina's van uw apparatuur te lezen.

 

Aansprakelijkheidsbeperking draadloos internet 

 • De bibliotheek heeft het recht het draadloos netwerk op ieder moment te deactiveren, om onderhoud te verrichten en om gelijktijdig gebruik te verdelen.
 • De bibliotheek heeft ook het recht een gebruiker van het netwerk te verwijderen, indien hij zich niet houdt aan de afspraken van het gebruikersreglement.
 • De bibliotheek kan geen garanties geven voor de werking van het draadloos netwerk in combinatie met uw computer

 

 

BIBLIOTHEEK OVERZICHT TARIEVEN

Inschrijving alle leeftijden

gratis

Leengeld

 

Cd

0,50 euro /4 weken

Taalcursus

Gratis / 4 weken

Cd-rom

Gratis / 4 weken

DVD fictie

1,25 euro / 2 weken

DVD non-fictie

Gratis / 4 weken

Games

2,00 euro / 2 weken

Fotokopie/print

 

zwart/wit   A4

0,15 euro

zwart/wit   A3

0,30 euro

kleur A4

0,50 euro

kleur A3

1,00 euro

Internet

 

cd-rw

2,00 euro

Reservering

 

Reservering

1,00 euro

Bijkomende heffingen

 

laattijdig binnenbrengen gedrukt materiaal

0,25 euro/stuk/week

laattijdig binnenbrengen cd

0,50 euro/stuk/week

laattijdig binnenbrengen taalcursus

0,25 euro/stuk/week

laattijdig binnenbrengen cd-rom of dvd non-fictie

0,25 euro/stuk/week

laattijdig binnenbrengen video en dvd

1,25 euro/stuk/week

laattijdig binnenbrengen game

2,00 euro/stuk/week

laattijdig terugbrengen van toebehoren

0,25 euro/stuk/week

Port- en administratiekosten

 

maningsbrief

1,00 euro

bij   invordering door gemeenteontvanger

conform  gemeentelijke retributiereglement ter zake

interbibliothecair   leenverkeer

2,50 euro

Duplicaat lezerspas

 

verlies   lenerspas (zowel jeugd als volwassenen)

2,50 euro

Beschadiging/verlies

 

gedrukte   materialen

aankoopprijs   + bindkosten + 4,00 euro

verlies bijlage boek (vb. kaart, dvd, cd, patroon, ...)

aankoopprijs boek + bindkosten + 4,00 euro

audiovisuele   materialen (uitz. video)

aankoopprijs   + 4,00 euro

cd-doosje

1,00 euro

dvd-doos/videodoos

2,00 euro

barcode

1,00 euro

cd-hoesje

1,00 euro

verlies tekstblad   dvd

2,00 euro

verlies   tekstboekje cd

Aankoopprijs   cd + 4 euro

verlies   antiquarisch boek (15 jaar na   publicatie)

Bepaald door de bibliothecaris

Verkoop afgevoerde materialen

 

Boeken   volwassenen

1,00 euro

Boeken   jeugd

0,25 euro

Audiovisuele   materialen

Cd: 0,50   euro / dvd: 1,25 euro

 

Terug

 

 

Laatst aangepast op vrijdag, 24 januari 2020 11:17
 
 
Banner

Bibliothecaris

Jeroen De Lathouwer
Oeverstraat 15
9140 Temse
tel. 03 710 13 36
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bibliotheek Temse

Oeverstraat 15
9140 Temse
tel. 03 710 13 20
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Openingsuren:
Maandag
14.00 - 18.30 u.
Dinsdag
14.00 - 18.30 u.
Woensdag
14.00 - 20.00 u.
Donderdag
gesloten
Vrijdag
10.00 - 12.30 u.
14.00 - 17.00 uur
Zaterdag
gesloten
Zondag
10.00 - 12.30 u.

Banner

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.