Home Bestuur Participatie
Participatie - inspraak Afdrukken

 

Het participatiereglement concretiseert het participatiebeleid en geeft, in toepassing van artikel 304 van het decreet Lokaal Bestuur, nadere invulling aan een aantal vormen van inspraak, betrokkenheid en participatie vanwege de burgers en doelgroepen ten aanzien van het beleid, de besluitvorming en dienstverlening.

Er zijn verschillende manieren om je stem te laten horen om het beleid mee te helpen vormgeven. Het Lokaal Bestuur streeft naar een dialoog tussen bestuur en bevolking om te komen tot gedragen oplossingen die door de meeste mensen kunnen aanvaard worden.

 

Hieronder vind je een overzicht van manieren waarop je aan inspraak kunt doen, tools die we daarvoor gebruiken en projecten waarbij we inzetten op de actieve medewerking van inwoners, adviesraden, verenigingen, buurten, stakeholders, enz.:

 

 • Openbaarheid van bestuur - info
 • Openbare onderzoeken - info
 • Verzoekschriften

Iedere burger heeft het recht om een door één of meer personen ondertekend verzoekschrift schriftelijk bij de organen van het Lokaal Bestuur in te dienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Belangrijk is dat het moet gaan over een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van het Lokaal Bestuur behoort. Binnen een termijn van drie maanden verstrekt het betrokken orgaan een antwoord aan de verzoeker.

 • Voorstellen van burgers met spreekrecht

Elke inwoner van Temse heeft het recht om (via het modelformulier) voorstellen en vragen over de lokale beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de Gemeente- of OCMW-raad te laten plaatsen en te komen toelichten. 
Het voorstel bestaat uit:

 • het formulier ‘voorstel van inwoners aan de raad’
 • het formulier ‘lijst van inwoners die het voorstel of de vraag steunen’
 • een gemotiveerde nota
 • stukken die de gemeenteraad meer informatie verschaft over het voorstel of de vraag.

 

Procedure

Elk voorstel wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen / Vast Bureau en wordt aan de hand van een aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend.

Het voorstel bestaat uit:

De voorstellen of vragen moeten gesteund worden door ten minste 300 inwoners van Temse die de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. Het College van Burgemeester en Schepenen / Vast Bureau onderzoekt en beoordeelt de ontvankelijkheid van het verzoek. De ontvankelijke aanvraag wordt op de agenda van de eerstvolgende Raad geplaatst, indien het minstens 20 dagen vóór de vergadering werd ontvangen.

Download het formulier 'Voorstel van burgers voor de raad

 

 • Gemeentelijke volksraadpleging

Met deze formulieren kan u als inwoner van Temse een verzoek indienen om een volksraadpleging te houden.

Bij een gemeentelijke volksraadpleging kunnen de bewoners van de gemeente hun menig geven over zaken van gemeentelijk belang. De Gemeenteraad kan overgaan tot het organiseren van een volksraadpleging, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de inwoners.

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners moet worden gesteund door ten minste 10 % van de inwoners in gemeenten met meer dan 30 000 inwoners.

Om een verzoek in te dienen voor een volksraadpleging, of om eraan deel te nemen als kiezer, dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn
  • de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben
  • niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

Procedure

Elk verzoek tot het houden van een volksraadpleging wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen en wordt aan de hand van een aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend.

Het verzoek tot het houden van een volksraadpleging bestaat uit:

  • het formulier ‘verzoekschrift voor een gemeentelijke volksraadpleging’
  • het formulier ‘petitielijst voor een gemeentelijke volksraadpleging’
  • een gemotiveerde nota
  • stukken die de Gemeenteraad meer informatie verschaft over de volksraadpleging.

Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt en beoordeelt de geldigheid van het verzoek. Als voldaan is aan de decretale voorwaarden, zal de Gemeenteraad overgaan tot de organisatie van de volksraadpleging. 

 

Download het formulier 'Verzoekschrift voor een gemeentelijke volksraadpleging' 

Laatst aangepast op vrijdag, 05 augustus 2022 10:02
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.