Inbreuken op stilstaan en parkeren (GAS 4)

Verweer tegen GAS-boete indienen

De gemeentelijk sanctionerend ambtenaar bestraft inbreuken op stilstaan en parkeren met een GAS-boete. Het gaat over inbreuken waarbij voertuigen hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staan.

Deze inbreuken worden onderverdeeld in 2 categorieën

  1. Lichtere overtredingen: bv. parkeren tegen de rijrichting, parkeren op minder dan 5 meter van een kruispunt of zebrapad, parkeren voor de inrit van een eigendom of parkeren langs een gele onderbroken streep.
  2. Zwaardere overtredingen: bv. stilstaan of parkeren op een trottoir, op een zebrapad of op een fietspad of parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder officiële kaart.

Procedure

De overtredingen worden vastgesteld door de politie of door de gemeenschapswachten die hier specifiek voor opgeleid en gemachtigd zijn.

De gemeentelijk sanctionerend ambtenaar gaat na de vastgestelde overtreding snel over tot het opleggen van een GAS-boete.

Sanctie

Het boetebedrag voor dit type inbreuken ligt vast. Afhankelijk van de aard van de overtreding bedraagt de geldboete 58 euro (lichtere overtreding) of 116 euro (zwaardere overtreding).

Deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd in het KB van 9 maart 2014 over de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen bij het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen bij de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Verweer indienen

Je hebt 30 dagen de tijd na datum van kennisgeving van de brief om éénmalig (online) verweer in te dienen. Voeg bij je verweer alle documenten toe die noodzakelijk zijn om je verweer te staven.

Je kan via bovenstaand webformulier of brief een verweer indienen.

Mondeling verweer bij boete vanaf 116 euro

Als het boetebedrag 116 euro bedraagt, kan je een mondeling verweer aanvragen.

De sanctionerend ambtenaar laat je weten wanneer het mondeling verweer kan plaats vinden. De procedure gebeurt altijd in de Nederlandse taal en vindt plaats in AC De Zaat (gelijkvloers). Meld je aan bij de Infobalie en verwijs naar je afspraak met de sanctionerend ambtenaar.

Beroep

Je kan tegen een beslissing van de sanctionerend ambtenaar in beroep gaan binnen de termijn van 1 maand na ontvangst van de kennisgeving. De beroepsinstantie is de Politierechtbank van Dendermonde (Noordlaan 31, 9200 Dendermonde).

De gemeente waar de inbreuk plaats vond, is partij in deze procedure. De sanctionerend ambtenaar kan de gemeente vertegenwoordigen op de rechtbank.

Downloads

Gerelateerde items

Naar top