Hemelwater- en droogteplan

Temse is net, zoals vele andere gemeenten in Vlaanderen, kwetsbaar voor wateroverlast, en tegelijkertijd ook voor droogte en watertekort. Regenwater (hemelwater) is kostbaar. 

Het hemelwater- en droogteplan beschrijft hoe we met hemelwater en droogte in de toekomst moeten omgaan in onze gemeente. Dit plan wapent onze gemeente tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Het plan bevat algemene informatie, enkele basisprincipes en een analyse van de bodemsamenstelling in Temse. We schetsen de hemelwatervisie en voorzien concrete acties en maatregelen. Het plan houdt rekening met de lokale omstandigheden, de aanwezige knelpunten, uitdagingen, opportuniteiten en noden van onze gemeente.

Het grondgebied van Temse wordt in vier grote gebieden getypeerd, ingedeeld van zuid naar noord:

 1. In de rivierpolders langs de Schelde en de Durme komen kleibodems voor. Het gaat hier vooral om natte gronden. In de polders langs de Schelde komen lokaal ook ondiepe lagen (‘substraten’ in de bodemkaart) van veen voor.
 2. Langs de cuestahelling zijn er vooral zandige bodems. Deze zandbodems strekken zich uit over een lang lint gelegen in Elversele, Tielrode en Steendorp.
 3. Een groot centraal gebied bestaat uit zandleemgronden, die overwegend matig vochtig zijn.
 4. Het noordelijk gebied van Velle bestaat vooral uit droge zandige gronden.

Knelpunten in Temse

 1. Temse is kwetsbaar voor wateroverlast in bepaalde deelgebieden of op specifieke locaties. We moeten rekening houden met de klimaatwijziging, die de kwetsbaarheid voor wateroverlast zal doen toenemen. Vooral het centrum van Temse is kwetsbaar, maar ook andere locaties zoals Elversele en Steendorp.
 2. Ondanks het feit dat er veel ‘matig vochtige of natte’ bodems voorkomen, is Temse toch gevoelig voor verdroging en watertekort. De (grond)waterreserve is zeer laag.
 3. Het rioleringstselsel is al goed uitgebouwd, maar is nog grotendeels een gemengd stelsel. Daardoor stroomt er veel afvalwater van huishoudens in onze waterlopen.

Wat willen we met het plan bereiken?

 1. Overstromingsrisico en wateroverlast beperken
 2. Ontharden en verharding minimaliseren
 3. Hergebruik stimuleren
 4. Maximaal inzetten op infiltratie (water in de bodem laten dringen)
 5. Water vast houden in de valleigebieden
 6. Weerbaarheid tegen waterschaarste en verdroging vergroten
 7. Grachten herwaarderen
 8. Groen-blauw netwerk (met groen en water) in Temse uitbouwen

Samen inzetten op vergroening, ontharden en opvangen van regenwater in Temse

We moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat er geen hemelwater in de riolering terecht komt. Dit water is kostbaar. We doen dit bv. door ons openbaar domein te ontharden en te voorzien van meer groen. Zo kan het regenwater in de bodem dringen of bijgehouden worden om te hergebruiken en vertraagd af te voeren. Is er toch verharding nodig? Dan kiezen we voor waterdoorlatende materialen (bv. grasbetontegels).

Enkele voorbeelden in Temse:

In de Kouterstraat en omgeving voorzien we een gescheiden riolering en meer groen.

Ook in de Akkerstraat en Philemon Haumanstraat komt er meer groen en ruimte voor water.

Elke vierkante meter telt, dus ook kleinschaligere initiatieven zijn minstens even belangrijk. Bijvoorbeeld heraanleg van parkeerplaatsen in grasbetontegels zoals gebeurde in de Eupenlaan en de Paneellaan.

Als inwoner kan je ook je steentje bijdragen door zelf te kiezen voor minder verharding: zorg voor minder steen in je voortuin of leg een groendak aan. Lokaal Bestuur Temse ondersteunt met heel wat acties zoals een premie voor groendaken, een groepsaankoop regentonnen, aanleg geveltuin en een campagne samen met JoinForWater.

Wonderland

Het hemelwater- en droogteplan kadert in Wonderland. Wonderland staat voor een schoon Temse dat klaar is voor het klimaat van de toekomst. Een gezonde en groene gemeente om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen. In Wonderland is er meer ruimte voor natuur, water, slimme mobiliteit en duurzame energie. Ben jij klaar om samen ideeën en dromen te delen en wonderen waar te maken? Zo is iedereen echt #thuisintemse.

Naar top