Drankvergunning

Vraag je drankvergunning aan Maak een afspraak

Inhoud

Wil je in jouw zaak (bv. café, restaurant) alcoholhoudende dranken schenken, die jouw klanten ter plaatse kunnen consumeren? Dan heb je een drankvergunning nodig. Dit geldt voor zowel gegiste dranken zoals bier en wijn, als voor sterke drank zoals gin, cognac, cocktails,...

Een drankvergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen. Wil je dus een nieuwe zaak starten of een bestaande zaak overnemen, dan heb je voor deze zaak een nieuwe drankvergunning nodig.

Organiseer je een evenement, fuif of festival? Dan heb je ook een drankvergunning nodig. Deze aanvraag dien je ten minste 45 dagen op voorhand in. Het College van Burgemeester en Schepenen verleent je dan een drankvergunning voor de duur van je evenement.

Voorwaarden

Om een drankvergunning te krijgen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Moraliteitsvoorwaarden

De controle op de moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (model 596.1). Dit attest kan je aanvragen in de gemeente waar je woont en moet aangeleverd worden door:

 • de uitbater
 • de eventuele zaakvoerder
 • de inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen
 • indien de uitbating in handen is van een vennootschap: alle medezaakvoerders

De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgebonden.

Hygiënevoorwaarden

Voor de hygiëne moet een drankgelegenheid voldoen aan deze eisen:

 • minimaal 90 m³ inhoudsruimte en een minimale hoogte van 2,72 meter
 • een goede toegankelijkheid
 • voldoende gescheiden toiletten
 • een goede verluchting
 • een goede verlichting voor een optimale zichtbaarheid
 • een goed verwarmingssysteem voor een aangename gevoelstemperatuur
 • de naleving van de geldende rookreglementering

De hygiënevoorwaarden zijn plaatsgebonden.

Geldigheidsduur

De drankvergunning blijft gelden tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

 • de uitbaters
 • het pand (bv. bij een verhuis of verbouwing)

Procedure

Je vraagt een drankvergunning aan bij de gemeente waar je drankgelegenheid zich bevindt. Je vervolledigt de aanvraag met een uittreksel uit het strafregister van iedereen die aan de uitbating deelneemt.

Na controle van de moraliteit (het uittreksel uit het strafregister) en de hygiëne (via een controle ter plaatse door de brandweer), is de aanvraag volledig. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist dan of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.

Prijs

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Uitzonderingen

Drankgelegenheden die uitsluitend gegiste dranken schenken bij een maaltijd zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht.

Regelgeving

 • Koninklijk Besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken
 • Koninklijk Besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken
 • Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en het betreffende vergunningsrecht
 • Wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II
 • Gemeentelijk politiereglement hoofdstuk 6 afdeling 1 artikel 4 §1
Naar top