Bermbeheer

In Temse is een zeer grote lengte (meer dan 160 km) en oppervlakte (meer dan 34 ha) aan bermen. De gemeente staat in voor het onderhoud van de wegbermen langs de openbare weg. 

Bermbeheerplan

Het onderhoud gebeurt volgens de richtlijnen van het bermbeheerplan. Dit plan geeft aan wat er maand na maand en jaar na jaar moet gebeuren per berm in Temse. Dit aangepast maaibeheer is belangrijk voor het ontwikkelen van een rijke fauna en flora.

In dit plan wordt rekening gehouden met het bermdecreet. Dit decreet bepaalt dat maaien ten vroegste kan na 15 juni. Een tweede maaibeurt is pas mogelijk na 15 september.

Afhankelijk van het type berm kan er ook 1 maal per jaar gemaaid worden, of zelfs 1 maal om de 5 jaar. Deze richtlijnen worden strikt opgevolgd. We wijken hier enkel van af voor de verkeersveiligheid. 

Naar top