Ambtshalve schrapping

Inhoud

Als je niet verblijft op het adres waar je staat ingeschreven, en wanneer de gemeente geen nieuwe hoofdverblijfplaats kan vaststellen, kan je geschrapt worden uit de bevolkingsregisters.

Voorwaarden

Je kan ambtshalve geschrapt worden uit de bevolkingsregisters wanneer je langer dan 6 maanden niet verblijft op het adres waar je bent ingeschreven én je feitelijke verblijfplaats niet gekend is. Je hebt dan geen officieel adres meer. Je identiteitskaart is ongeldig en je zal moeilijkheden krijgen met de bank, je ziekteverzekering, de VDAB,... Je verliest dus bepaalde sociale rechten en burgerrechten.

Procedure

Zelf geschrapt worden

De ambtshalve schrapping gebeurt na grondig onderzoek door het team Burgerzaken en de politie. De ambtshalve schrapping volgt na een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Je wordt daarvan verwittigd via een aangetekende brief. Je kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

  • Voorkom ambtshalve schrapping door bij een verhuis je adreswijziging tijdig door te geven of als dakloze een referentieadres aan te vragen bij het OCMW.
  • Ben je tijdelijk afwezig op je hoofdverblijfplaats? Geef dit dan aan.

Iemand laten schrappen

Ben je bewoner of verhuurder van een pand waar iemand onterecht ingeschreven staat, dan kan je de ambtshalve schrapping van deze persoon aanvragen bij het team Burgerzaken. Dit kan:

  • via e-mail
  • via telefoon

Prijs

Er zijn geen kosten verbonden aan een ambtshalve schrapping zelf. Hou er wel rekening mee dat je bij een herinschrijving een nieuwe identiteitskaart moet aanvragen.

Naar top