Home
Bekendmakingen milieuvergunningsaanvragen Afdrukken

BEKENDMAKING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1
201703083– Aquafin nv
Fonteinstraat 24/B te 9140 Temse

Conform het omgevingsdecreet en uitvoeringsbesluiten, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek en in het bijzonder alle eigenaars, alsmede gebruikers van gebouwen gelegen in een straal van 100 m rond de hieronder vermelde inrichting, dat door Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Fonteinstraat 24/B te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 2, sectie D, perceelnrs. 822/2 en 779/A de vergunning voor het exploiteren van een rioolwaterzuiveringsinstallatie te hernieuwen.

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande hoger vermeld onderwerp, kan geraadpleegd worden  via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of kan ingekeken worden op een computer bij de gemeentelijke milieudienst, AC ‘De Zaat’ (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse: alle werkdagen van 13 oktober 2017 tot en met 12 november 2017 van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren schriftelijk of via het omgevingsloket aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de door de burgemeester aangewezen ambtenaar.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Namens het college:

Nele De Cleen                                                                                                                          Luc De Ryck

Gemeentesecretaris                                                                                                                 BurgemeesterBEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER
EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1
MO3/46025/163/1/A/3 – nv Belgomine
Krijgsbaan 172 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van 5 oktober 2017 aan nv Belgomine, gevestigd Wilfordkaai 43 te 9140 Temse, een milieuvergunning klasse 1 werd verleend om op het perceel gelegen, Krijgsbaan 172 te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 1, sectie B, perceelnr. 1076/z/2 een tankstation te hernieuwen en te veranderen met volgende rubrieken: 3.4.1.a, 6.5.3, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.2.2.b

De vergunning werd verleend voor onbepaalde duur.

De beslissing ligt gedurende de periode van 20 oktober 2017 tot en met 19 november 2017 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op de milieudienst van het gemeentebestuur, Temse, AC De Zaat, Frans Boelplein 1.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu. Het beroep kan worden ingediend door elke natuurlijke of rechtspersoon die tengevolge van de vestiging en de exploitatie van de inrichting rechtstreeks hinder kan ondervinden of door elke rechtspersoon die zich de bescherming van het leefmilieu tot statutair doel heeft gesteld, ten minste vijf jaar rechtspersoonlijk bezit en in zijn statuten het grondgebied omschreven heeft tot waar zijn bedrijvigheid zich uitstrekt.

Voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur, is de uiterste datum voor indienen van het beroep 19 november 2017.

De volgende stavingstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

- een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt;

- een bewijs van de betaling van de dossiertaks (rekeninguittreksel, door gemachtigde van de bank getekende verklaring, ….).

 

Namens het college:

Nele De Cleen                                                                                                                          Luc De Ryck

Gemeentesecretaris                                                                                                                 Burgemeester


 

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 18 oktober 2017 09:10
 

Favorieten |  Abonneer | Share on facebook | delen op twitter Share on Twitter