Home
Bericht RO: beslissing milieueffectenrapportage Afdrukken

 

Bericht

 

BESLISSING INZAKE MILIEUEFFECTENRAPPORTAGE

Inzake het in opmaak zijnde aanvraag planologisch attest door

Van Landeghem bvba, Houtbriel 12-14, 9140 Temse

Het college van burgemeester en schepenen van Temse besluit ter kennis te brengen van het publiek, door de aankondiging op de webstek en door aanplakking, dat een onderzoek tot milieueffectrapportage werd uitgevoerd voor de bvba Van Landeghem, Houtbriel 12-14 te Temse. In de screeningsnota werd geconcludeerd dat het voorgenomen RUP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen. Op basis van die screeningsnota en de ontvangen adviezen, heeft de dienst Mer besloten dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en de beslissing van de dienst Mer zijn raadpleegbaar op de website van de dienst mer: www.mervlaanderen.be (m.e.r.-databank – dossiernummer SCRPL17108) en liggen ter inzage op het AC De Zaat.

                                                           Temse, 13 juni 2017

Namens het college van burgemeester en schepenen:

 

Op last:

Nele De Cleen                                                 Luc De Ryck

Gemeentesecretaris                                        Burgemeester

Laatst aangepast op woensdag, 14 juni 2017 14:33
 

Favorieten |  Abonneer | Share on facebook | delen op twitter Share on Twitter